ค้นหา


  ค้นหาอย่างละเอียด

 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Factors effective in lowering blood sugar levels of diabetes mellitus patients in the diabetes clinic of Saraphi hospital, Chiang Mai province
นักวิจัย :

โรงพยาบาลสารภี

Saraphi hospital

ธวัชชัย ฉันทวุฒินันท์

Tawachchai Chantawuthinun

วันที่ : 2008-09-27T13:54:11Z
2551

อ้างอิง :

0858-9437

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,2(เมย.-มิย. 2551), 5(เมย.-มิย. 2551) : 1042-1047

http://hdl.handle.net/123456789/184

คำค้น :

ปัจจัย

อินสุลิน

ผู้ป่วยเบาหวาน

ระดับน้ำตาลในเลือด

Diabetes clinic

Diabetes mellitus patients

Factors effective

Lowering blood sugar levels

โครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Factors effective in lowering blood sugar levels of diabetes mellitus patients in the diabetes clinic of Saraphi hospital, Chiang Mai province
ประเภท : Article