แบบสอบถามความพึงพอใจ

  • 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
  • 2 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Repostory : TNRR)
  • 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 เพศ

1.2 อายุ

1.3 การศึกษา

1.4 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

1.5 วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

1.6 การเข้าใช้งานระบบ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR)

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Repostory : TNRR)

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่พึงพอใจ
2.1 ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
2.1.1 ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากหลายฐานข้อมูล มาแสดงผลในหน้าเว็บไซต์เดียว
2.1.2 การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตรงตามความต้องการ
2.1.3 ปริมาณข้อมูล เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
2.1.4 รายละเอียดของข้อมูล เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
2.1.5 การแสดงข้อมูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับข้อมูลที่สืบค้น
2.1.6 การให้บริการข้อมูลนักวิจัย ที่สกัดจากผลงานวิจัย เช่น ความเชี่ยวชาญ จำนวนและรายละเอียดผลงานวิจัย นักวิจัยที่เคยร่วมงานวิจัย เป็นต้น
2.1.7 การให้บริการสถิติ และข้อมูลภาพรวมงานวิจัย
2.1.8 การให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geographic Information System : GIS)
2.1.9 การให้บริการบรรณานุกรมอัตโนมัติ
2.1.10 การให้บริการที่ทันสมัยในการแสดงความคิดเห็นต่อผลงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ผ่านfacebookจากหน้าแสดงผลการสืบค้น
2.2 ความพึ่งพอใจด้านการออกแบบและการใช้งานเว็บไซต์
2.2.1 ความสวยงาม ความทันสมัย และความน่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
2.2.2 ความง่าย (User Friendly) ของเมนูต่างๆ ในการใช้งาน
2.2.3 ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและการแสดงผล
2.2.4 ความสะดวกในการใช้งานและแสดงผลที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone
2.3 ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์
2.3.1 ความทันสมัยเป็นปัจจุบันของข่าวสารกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
2.3.2 ความหลากหลายของข่าวสารกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์
2.3.3 รูปแบบการนำเสนอข่าวสาร
2.4 ความพึงพอใจด้านประโยชน์และการนำไปใช้ประโยชน์
2.4.1 การประหยัดเวลาในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย จากหลายฐานข้อมูล ได้จากหน้าเว็บไซต์เดียว
2.4.2 ความสามารถของระบบในการส่งออกผลการสืบค้นและสถิติ ในหลายรูปแบบ เช่น excel, PDF, JPEG ฯลฯ สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างสะดวก
2.4.3 ระบบการสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ ทำให้สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้โดยสะดวก
2.4.4 การแสดงสถิติภาพรวมด้านการวิจัยของประเทศ สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างน่าเชื่อถือ

ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

3.1. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

กรุณาใส่ความคิดเห็น