แบบสอบถามความพึงพอใจ


การใช้งานระบบ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR)
http://www.tnrr.in.th

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Repostory : TNRR)
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ