ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ในปี พ.ศ.2542

ผลการค้นหาทั้งหมด 14,470 รายการ จาก 1,206 หน้า

Distribution of toxic algae and water quality in Kwan Phayao, Phayao province, Thailand in 1999-2000.

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2542

การกระจายของสาหร่ายพิษและคุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ในปี 2542-2543

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2542

การใช้ประโยชน์จากแร่ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อปรับปรุงดินสำหรับการ เพาะปลูก

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2542

ข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542

An experimental investigation of steam ejectors for applications in jet-Pump refrigerators powered by low-grade heat

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

Concurrent engineering (CE) in product design : a multicriteria decision making approach

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

Link capacity assignment in packet-switched networks: The case of piecewise linear concave cost function

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

ความพึงพอใจของลูกค้าในฐานะผลที่ตามมาของความพึงพอใจในงาน กรณีศึกษาของผู้จำหน่ายอิสระในระบบขายตรงหลายชั้น

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2542

A numerical study of two coaxial axi-symmetric particles undergoing steady equal rotation in the slip regime

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1 2542

Decision support tool for justifying alternative manufacturing and production control systems

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 1,206      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   1,206   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 1,206      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   1,206   หน้า