ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,593 รายการ จาก 133 หน้า

MST 565 - MODEL LINEAR [LINEAR MODELS] JUN 2017

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2560

MSG 466 - MULTIVARIATE ANALYSIS [ANALISIS MULTIVARIAT] JUN 2017

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2560

MSG 362 – QUALITY CONTROL [KAWALAN MUTU] JUN 2017

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2560

MGM551 - OPERATIONS RESEARCH [PENYELIDIKAN OPERASI] JUN 2017

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2560

MGM 531 – EUCLIDEAN GEOMETRY [GEOMETRI EUKLIDAN] JUN 2017

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2560

MAT 263 - PROBABILITY THEORY [TEORI KEBARANGKALIAN] JUN 2017

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2560

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 133      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   133   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 133      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   133   หน้า