ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan

ผลการค้นหาทั้งหมด 831 รายการ จาก 70 หน้า

SOCIAL SCIENCES POSTGRADUATE INTERNATIONAL SEMINAR (SSPIS) 2017

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2560

SBW202 – DASAR EKONOMI DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA JANUARI 2013

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2556

SBW 203 - EKONOMI UNTUK PERANCANGAN PEMBANGUNAN JANUARI 2013

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2556

SBU 344E – AND DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION JANUARY 2013

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2556

SPW206 – FALSAFAH POLITIK JANUARI 2013

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2556

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 70      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   70   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 70      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   70   หน้า