ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน Abd Razak, Dzulkifli

ผลการค้นหาทั้งหมด 477 รายการ จาก 40 หน้า

Between Nobel and Confucius

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Impact, not impact factor

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Humaniversity: humanising the university

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Europe's forgotten heritage

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Facing up to issues

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

In the tradition of Andalusia

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Human rights are not for sale

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

MY SAY: The threat of managerialism in education

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Bridging intellect and character

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Ranking - a running debate

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

MY SAY: Reconstructing the Silk Road

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 40      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   40   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 40      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   40   หน้า