ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน Abd Razak, Dzulkifli

ผลการค้นหาทั้งหมด 477 รายการ จาก 40 หน้า

MY SAY: Stop the nuclear roulette

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

The sport called politics

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

MY SAY: Reconstructing the Silk Road

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Ranking - a running debate

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Bridging intellect and character

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

MY SAY: The threat of managerialism in education

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Europe's forgotten heritage

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Between Nobel and Confucius

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

The worth of education

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Communicate from the heart

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Celebrate diversity

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 40      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   40   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 40      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   40   หน้า