ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลการค้นหาทั้งหมด 234,846 รายการ จาก 19,571 หน้า

Feasibility of establishing a travel agency in New-Zealand in the digital era:a qualitative research

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560

Business plan cat tail GYM

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560

Improvement plan for handling guest complaints by front office department.case of Buri Rasa resort in Koh Phangan,Thailand

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 19,571      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   19,571   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 19,571      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   19,571   หน้า