ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

ผลการค้นหาทั้งหมด 23 รายการ จาก 2 หน้า

รูปแบบการทุจริต กรณีการสมรสอำพรางของชาวต่างชาติกับชาวไทย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 2561

รูปแบบการทุจริตขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านการบริหารงานคลัง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 2561

รูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 2561

การทุจริต กรณีการควบคุมงาน และการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่รับผิดชอบของ ปปท. เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 2561

รูปแบบการทุจริต กรณีสวมบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 2561

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 2      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   2   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 2      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   2   หน้า