ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ผลการค้นหาทั้งหมด 139 รายการ จาก 12 หน้า

Evaluation of a Person-Centered, Theory-Based Intervention to Promote Health Behaviors

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 2561

Conceptions of Healthy Aging Held by Relatives of Older Persons in Isan-Thai Culture: A Phenomenographic Study

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 2561

A Qualitative study: Perceptions Regarding Adolescent Pregnancy Among A Group of Thai Adolescents in Sweden

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 2560

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 12      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   12   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 12      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   12   หน้า