ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 222 รายการ จาก 19 หน้า

การดำรงอยู่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการนวดแผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเลยอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559

การสืบสานภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพริกในวิถีชีวิตไทเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559

ผลของพีเอชต่อการเปลี่ยแปลงปริมาณสารอาหารในธัญพืช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินของแม่น้ำเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

การศึกษาการเตรียมวัสดุดูดซับของแข็งจากรังไหมบ้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 19      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   19   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 19      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   19   หน้า