ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผลการค้นหาทั้งหมด 74 รายการ จาก 7 หน้า

ผลของสารสกัดจากแตงโม (Citrullus lanatus) ต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูแรท เพศผู้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2559

การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านด้านการผดุงครรภ์ไทย จังหวัดอุบลราชธานี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2559

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 7      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   7   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 7      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   7   หน้า