ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 409 รายการ จาก 35 หน้า

การพัฒนาเครื่องเคลือบพื้นผิวกระจกด้วยอนุภาคนาโน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560

การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านชุมชนบ้านสุกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทิสติกจากการใช้ดนตรีบำบัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560

การพัฒนาระบบจองห้องออนไลน์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 35      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   35   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 35      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   35   หน้า