ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

ผลการค้นหาทั้งหมด 104 รายการ จาก 9 หน้า

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ 2555

การพัฒนาชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ 2555

โครงการวิจัยการพัฒนาอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ 2555

โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน วัฒนธรรมล้านช้างจังหวัดอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ 2555

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 9      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   9   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 9      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   9   หน้า