ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 237 รายการ จาก 20 หน้า

การศึกษาการลดความเร็วบนทางหลวงบริเวณรอยต่อเขตชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559

โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของหอยชักตีน (Strombus canarium) ในภาคใต้ของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559

ทุนทางสังคมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรและประวัติประชากรของปลากระบอกดำ (Chelon subviridis) ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

การปรับปรุงคุณภาพดินโดยคอนกรีตใช้แล้วเพื่อการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

การพัฒนานวัตกรรมช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย (S5in1) ของเด็กพิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

โครงการสร้างสรรค์ชุด &ldquoการตัดต่อแทรกแซง DNAเมืองใต้&rdquo

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 20      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   20   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 20      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   20   หน้า