ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

ผลการค้นหาทั้งหมด 904 รายการ จาก 76 หน้า

EEE 440 MODERN COMMUNICATION SYSTEM (JAN 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

EEE 520 EMBEDDED MICROPROCESSOR SYSTEMS (JAN 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

EEE 542 INDUSTRIAL POWER ELECTRONICS (JAN 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

EEE 554/4 DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (JAN 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

EEE 512 ADVANCED DIGITAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING (JAN 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

EEE 510 ADVANCED ANALOGUE CIRCUIT DESIGN (JAN 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

EEK 468 ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES (JAN 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

EEE 453 CONTROL SYSTEM DESIGN (JAN 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

EEK 470 POWER DISTRIBUTION SYSTEM (JAN 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

EEE 348 INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (JUNE 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

EEE 379/3 COMPUTER SYSTEM & MULTIMEDIA (JUNE 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 76      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   76   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 76      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   76   หน้า