ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 167 รายการ จาก 14 หน้า

การศึกษาพัฒนาแก้ว LiLaB:Pr3+ สำหรับใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ที่ปรับความยาวคลื่นได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2561

การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเชิงสร้างสรรค์ผ่านศาสนวัตถุวัดถ้ำสิงโตทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2561

บทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2561

การให้เหตุผลทางกฎหมาย:ศึกษาเฉพาะกรณีประชุมประกาศรัชกาลที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2561

การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีเอ็กซ์ต่อวัสดุทันตกรรม: การคำนวณเชิงทฤษฎี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2561

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 14      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   14   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 14      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   14   หน้า