ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก Edinburgh Research Archive, United Kingdom

ผลการค้นหาทั้งหมด 9,539 รายการ จาก 795 หน้า

Compartment fire analysis for contemporary architecture

Edinburgh Research Archive, United Kingdom 2558

Autonomous smart antenna systems for future mobile devices

Edinburgh Research Archive, United Kingdom 2558

Microwave imaging for ultra-wideband antenna based cancer detection

Edinburgh Research Archive, United Kingdom 2558

High-pressure studies on molecular systems at ambient and low temperatures

Edinburgh Research Archive, United Kingdom 2558

Interference management techniques in large-scale wireless networks

Edinburgh Research Archive, United Kingdom 2558

Metadata tagging games

Edinburgh Research Archive, United Kingdom 2558

LOCH: REF Open Access Implementation Documents

Edinburgh Research Archive, United Kingdom 2558

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 795      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   795   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 795      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   795   หน้า