ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผลการค้นหาทั้งหมด 113 รายการ จาก 10 หน้า

การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์วัดอัตราการขัดสีข้าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2557

การพัฒนาบัวหลวงสายพันธุ์สำหรับการผลิตเมล็ด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2557

การศึกษาอนุกรมวิธานบัวไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2557

การสำรวจและเก็บรวบรวมพืช วงศ์ บัว Nymphaea และ Nelumbo ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2557

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 10      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   10   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 10      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   10   หน้า