ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 427 รายการ จาก 36 หน้า

การผลิตก๊าซไบโอไฮเทนจากชานอ้อยโดยกระบวนการหมักสองขั้นตอนที่สภาวะเทอร์โมฟิลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560

การพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 36      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   36   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 36      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   36   หน้า