ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำผลไม้เงาะมาใช้เป็นพลังงานทดแทน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำผลไม้เงาะมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
นักวิจัย : อดิศักดิ์ บุญชูมณี , วรพงศ์ ภู่พงศ์ , อำนวย หอมขาว , สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์
คำค้น : การนำผลไม้เงาะมา , พลังงานทดแทน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

     จากการศึกษาวิจัยพบว่าเงาะ 50 กิโลกรัม ให้เมล็ดเงาะคิดเป็นน้ำหนักเปียกเฉลี่ย 16.28 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 32.56 และน้ำหนักแห้งเฉลี่ย 7.4 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 14.8 เมื่อนำไปสกัดน้ำมันโดยวิธีทางเคมีด้วยตัวทำละลาย hexane และวิธีทางกายภาพด้วยการบีบคั้น พบว่าวิธีการบีบคั้น จะได้น้ำมันน้อยมากประมาณร้อยละ 0.57 โดยน้ำหนัก จึงไม่เหมาะที่จะใช้เป็นวิธีสกัดน้ำมันจากเมล็ดเงาะ ส่วนวิธีทางเคมี สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดคือ ใช้อัตราส่วนตัวทำละลาย hexane ต่อตัวอย่างเมล็ดเงาะบด เป็น 8:1 โดยสกัดใน soxhlet apparatus ที่อุณหภูมิ 55oC เป็นเวลา 8 ชั่วโมง จะได้น้ำมันออกมามากที่สุด คือ 46%ซึ่งมีส่วนประกอบกรดไขมันคือ Palmitic acid 7.45±1.79, Stearic acid 10.58±2.94, Oleic acid 35.20±1.66, Linoleic acid 1.48±0.29, Arachidic acid 38.43±3.40, และ Eicosenoic acid 5.06±0.24, นอกจากนั้นมี Iron  1.84±0.33 ppm, Lead 0.17±0.08 ppm, และ Phosphorous <0.001 ppm ทั้งนี้น้ำมันจากเมล็ดเงาะที่ได้มีสมบัติต่างๆทางเคมีกายภาพคือ Acid value 10.02±3.56 %, Saponification value 177.64±7.65, Iodine value 45.50±0.25 mg/100 g, Peroxide value 6.72±1.99 mgE/Kg, Titer 54.8±1.4, Cetane umber 66.83±1.29, ความหนาแน่น 0.875±0.031 g/ml, ความหนืด 4.89±0.74 cSt(40oC), และดัชนีหักเห 1.468±0.003 ค่าจุดไหลเท 3.0±0.5oC และจุดแข็งตัว 0.0±0.5oC, ส่วนจุดวาบไฟหรือจุดติดไฟ ได้ผลไม่คงที่ระหว่าง 120-150oC น้ำมันและไขมันจากเมล็ดเงาะสามารถนำไปใช้ผลิตไบโอดีเซลโดยทำปฏิกิริยา transesterification กับ methanol อัตราส่วนน้ำมันต่อ methanol เป็น 5 : 1 โดยมี 0.5% Sodium hydroxide เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิ 50oC และใช้เวลา 12 ชั่วโมงเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ ได้ไบโอดีเซล สูงสุดเพียง 86.3%w/w

บรรณานุกรม :
อดิศักดิ์ บุญชูมณี , วรพงศ์ ภู่พงศ์ , อำนวย หอมขาว , สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ . (2551). การนำผลไม้เงาะมาใช้เป็นพลังงานทดแทน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อดิศักดิ์ บุญชูมณี , วรพงศ์ ภู่พงศ์ , อำนวย หอมขาว , สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ . 2551. "การนำผลไม้เงาะมาใช้เป็นพลังงานทดแทน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อดิศักดิ์ บุญชูมณี , วรพงศ์ ภู่พงศ์ , อำนวย หอมขาว , สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ . "การนำผลไม้เงาะมาใช้เป็นพลังงานทดแทน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
อดิศักดิ์ บุญชูมณี , วรพงศ์ ภู่พงศ์ , อำนวย หอมขาว , สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ . การนำผลไม้เงาะมาใช้เป็นพลังงานทดแทน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.