ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย
นักวิจัย : จิรวัฒน์ พิระสันต์
คำค้น : วัฒนธรรม
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อสืบค้นข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม 5มิติ เชิงลึกย้อนหลังไป 100ปี
โดยมุ่งเน้นสืบค้นองคืความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย
-วัฒนธรรมมุขปาฐะที่สืบทอดผ่านภาษา
-วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง
-ความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
-ความรู้ด้านช่างฝีมือของชาวบ้าน
-ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมเเละงานฉลอง


บรรณานุกรม :
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . (2551). การสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . 2551. "การสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . "การสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . การสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.