ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
นักวิจัย : จิรวัฒน์ พิระสันต์
คำค้น : Communities , Cultural Tourism Route , Municipality , Participatory Development , การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ การรวบรวมองค์ความรู้และฐานข้อมูลนวัตกรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒกรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนและเพื่อเสนอยุทธศาสตร์และข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
คณะนักวิจัยได้จัดให้มีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินกิจกรรมเชิงวิชาการและการพัฒนา เช่นสํารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม การประชุม สัมมนาร่วมกับตัวแทนทั้ง 54 ชุมชน ภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนา การประเมินผลก่อนการดําเนินโครงการและกิจกรรม ย่อย จัดทําแผนและโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก รวมทั้งการสํารวจ และคัดเลือกองค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยวได้แก่ สภาพการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และพัฒนาสร้างจุดหมายตา ที่เชื่อมโยงชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก
นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พัฒนาร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ระบบความปลอดภัย โครงข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวการพัฒนาข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์การโฆษณาและการสื่อสาร การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการตั้งศูนย์การท่องเที่ยวรวมทั้งประเมินความพึ่งพอใจของ นักท่องเที่ยวที่มีต่อการดําเนินงานของโครงการโดยใช้แบบสอบถาม ประเมินผลหลังการดําเนินโครงการและ กิจกรรมย่อยต่างๆ และจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ
จากข้อมูลดังกล่าวได้นํามาสู่แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวแบบใหม่ ที่วางอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วน ร่วม ประกอบด้วยการประชุม การสัมมนาและการปฏิบัติการ หารือร่วมกันของภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการการนํา องค์ความรู้ในด้านวัฒนธรรมเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยว เช่น ตํานาน ประวัติความเป็นมา ประเพณี พิธีกรรม ศิลปะการแสดงศิลปหัตถกรรม ฯลฯ ซึ่งล้วน เป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชน มาใช้เพื่อพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐาน เช่นที่พักแรม ร้านอาหาร ร้าน ขายของที่ระลึก และขายสินค้าพื้นเมือง รวมทั้งการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ของข้อมูลสินค้าพื้นเมือง และข้อมูล เทศกาลและงานประเพณี เพื่อสะท้อนให้เห็นตัวตนและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของคนในชุมชนที่แท้จริง

บรรณานุกรม :
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . (2556). การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . 2556. "การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . "การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.