ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างตัวแบบระบบหลักประกันในการดำเนินชีวิต กับการจัดสรรทรัพยากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างตัวแบบระบบหลักประกันในการดำเนินชีวิต กับการจัดสรรทรัพยากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : สุโรจน์ ศุภศิริภิญโญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 7.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยฉบับนี้จึงจะศึกษาวิถีการดำเนินชีวิต วิถีการทำงานที่สัมพันธ์สอดคล้องกับการสร้างสมดุลระหว่างการจัดสรรทรัพยากร การใช้ประโยชน์ กับการอนุรักษ์ (การพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) ของแรงงานนอกระบบ ในเขตเทศบาทเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ และการสร้างตัวแบบระบบหลักประกันในการดำเนินชีวิตของแรงงานนอกระบบของประเทศไทย ที่สัมพันธ์สอดคล้องกับการสร้างสมดุลระหว่างการจัดสรรทรัพยากร การใช้ประโยชน์ กับการอนุรักษ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 7.2 ขอบเขตด้านประชากร ข้อมูลทั่วไปของประชากร แรงงานนอกระบบ ตามความเกี่ยวข้องกับทรัพยากร ของประเทศ จำนวนประชากรของประเทศไทย เฉลี่ยปี พ.ศ.2548 65.08 ล้านคน กำลังแรงงานเฉลี่ย Labour force 36.30 ล้านคน แรงงานในระบบ 13.77 ล้านคน แรงงานนอกระบบ 22.53 ล้านคน ผู้ที่ไม่อยู่ในกำลัง + ผู้ว่างงาน (ผู้ที่ต้องพึ่งพิง) 29.03 ล้านคน จำนวนผู้ประกันตน 13,400 คน รายได้ ต่อ หัว ต่อปี 47,103 บาท พื้นที่ รวม 934,099 ไร่ (ที่มา : สรุปผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรรายเดือน ปี 2548 : สำนักงานสถิติแห่งชาติแรงงานนอกระบบทั้งประเทศ) ประชากรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจำนวน = 36,313 คน ชาย = 17,025 คน หญิง = 19,288 คน จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ทั้งสิ้น = 6,714 ครัวเรือน จำนวนผู้ประกันตน(อยู่ในระบบประกันสังคม)ในเขตเทศบาลเมือง ทั้งสิ้น = 5,000 คน จำนวนหน่วยธุรกิจ ในเขตฯ ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ทั้งสิ้น = 850 หน่วย ประชากรที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี = 9,749 คน ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี = 3,557 คน ประชากรที่ไม่ทราบสัญชาติ = 783 คน ที่มา:ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2548 7.3 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนการรณรงค์เพื่อให้แรงงานนอกระบบตระหนักในคุณค่าของหลักประกันในการดำเนินชีวิตของการทำงาน ต้องรณรงค์ทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งกลุ่มเบื้องต้นได้แก่แรงงานนอกระบบในภาคเกษตร รับจ้างอิสระ รับจ้างในหน่วยงานเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง การแบ่งเวลาการใช้ชีวิต (เวลาทำงาน,เวลาพักผ่อน,เวลาในการออกกำลัง,เวลาในการเข้ากลุ่มสโมสร) , ความสนใจ ค่านิยมประกอบอาชีพ,ระยะเวลาการประกอบอาชีพ (เวลาทำงาน , เวลาพักผ่อน , เวลาในการออกกำลังกาย , เวลาในการเข้ากลุ่มสโมสร ) ต่างกัน แบ่งกลุ่มตามลักษณะและการใช้เวลาในความเกี่ยวข้องกับทรัพยากร (ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น และทรัพยากรมนุษย์) กระจายให้ครอบคลุมตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ฯ สำหรับขั้นตอนการสร้างตัวแบบสิทธิของหลักประกันชีวิตการทำงาน ใช้กลุ่มตัวอย่าง จาก ชุมชนแบ่งตามโอกาสการเข้าแทรกซึมเข้าไปในตัวแปรภายในบุคคล ตัวแปรภายในกลุ่ม ตัวแปรในองค์กร ตัวแปรแวดล้อม หรือโอกาสที่ประชาชนรับเอาลัทธิเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ผ่านทางการบริหารประเทศ (เช่นระบบการแข่งขัน , การสะสมทุน , การวัดความสำเร็จในชีวิตจากรายได้ที่เป็นตัวเงินสู่ระบบชีวิตการทำงาน วิถีในการดำเนินชีวิต เป็นต้น) กลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่วิถีการดำเนินชีวิตได้รับกระแสของระบบทุนนิยม(บริโภคนิยม)เข้ามาแทรกซึมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างเศรษฐกิจที่นำทุน และเทคโนโลยี ระบบการจัดการ เครื่องมือการผลิต สิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ที่มีส่วนจะทำให้คนคล้อยตามแนวคิดการวัดคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักคือ การสร้างรายได้ผ่านกระบวนการสะสมทุน เช่น เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งหมายถึงโอกาสที่ปรัชญาในการดำเนินชีวิต และการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินชีวิตจะยึดตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการทำงานค่อนไปตามเกณฑ์วัดในระบบทุนนิยม กลุ่มแรงงานนอกระบบที่วิถีชีวิตผสมผสานระหว่างสังคมทุนนิยมและสังคมชนบท ได้แก่ตัวแปรในด้านคมนาคมการขนส่งต่าง ๆ เทคโนโลยี ระบบการจัดการ เครื่องมือการผลิต สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เป็นแบบวิถีชีวิตกึ่งสังคมเมือง และสังคมชนบท มีตัวแปร(คติธรรม ปฎิบัติธรรม) ที่แทรกซึมในวิถีการทำงาน และวิถีการดำเนินชีวิตตามกระแสระบบทุนนิยม(บริโภคนิยม) ปัจจัยต่าง ๆได้แก่ การสร้างรายได้ผ่านกระบวนการสะสมทุนเช่น เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี เป็นต้นในระบบทุนนิยม(บริโภคนิยม) บ้างบางส่วน และการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินชีวิต เช่นการส่งเสริมระบบครอบครัว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นต้น ทำให้วิถีการดำเนินชีวิต แบบการใช้ชีวิตในการทำงานมีโอกาสที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมในระบบทุนนิยม กับวัฒนธรรมรากฐานเดิมมากกว่า กลุ่มแรงงานนอกระบบนอกเหนือจาก 2 กลุ่มแรก ที่มีระบบการจัดการ เครื่องมือการผลิต สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย จึงต้องปรับให้เข้ากับท้องถิ่น ดังนั้นโอกาสการแทรกซึมวิถีการทำงานและวิถีชีวิตตามกระแสระบบทุนนิยม(บริโภคนิยม) ปัจจัยต่าง ๆเช่น การสร้างรายได้ ผ่านกระบวนการสะสมทุนเช่น เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี เป็นต้นในระบบทุนนิยม (บริโภคนิยม) ต้องผ่านอุปสรรคมากทำให้ตัวแปรหลักหลาย ๆตัว ในปรัชญาในการดำเนินชีวิตเช่น คติธรรม ปฏิบัติธรรม เป็นต้น และการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินชีวิต เช่นการส่งเสริมระบบครอบครัว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นต้น ทำให้วิถีการดำเนินชีวิต แบบการใช้ชีวิตในการทำงานมีโอกาสที่ยังคงตามวัฒนธรรมรากฐานเดิมมากกว่า 7.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2550 ถึง 30 กันยายน 2552

บรรณานุกรม :
สุโรจน์ ศุภศิริภิญโญ . (2552). การสร้างตัวแบบระบบหลักประกันในการดำเนินชีวิต กับการจัดสรรทรัพยากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สุโรจน์ ศุภศิริภิญโญ . 2552. "การสร้างตัวแบบระบบหลักประกันในการดำเนินชีวิต กับการจัดสรรทรัพยากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สุโรจน์ ศุภศิริภิญโญ . "การสร้างตัวแบบระบบหลักประกันในการดำเนินชีวิต กับการจัดสรรทรัพยากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2552. Print.
สุโรจน์ ศุภศิริภิญโญ . การสร้างตัวแบบระบบหลักประกันในการดำเนินชีวิต กับการจัดสรรทรัพยากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2552.