ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน
นักวิจัย : รัชนี เพ็ชร์ช้าง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของโครงการวิจัย 1. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษา หมู่บ้านน้ำลี องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน หมู่บ้านห้วยเจริญ องค์การบริหารส่วน ตำบลผาเลือด และอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ขอบเขตด้านประชากร 2.1 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและรักษาโรค กล้วยไม้ และปลา ตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ 2.2 ประชากรได้แก่ ผู้นำชุมชน ปราชญ์หรือผู้รู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านหมู่บ้าน น้ำลี ตำบลน้ำหมัน หมู่บ้านห้วยเจริญ ตำบลผาเลือด ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำลี นายกหรือ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน 3. ขอบเขตของประเด็นศึกษาได้แก่ 3.1 ศึกษาบริบทชุมชน และศักยภาพของชุมชนที่เกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยว อุทยาน แห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 3.2 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและรักษาโรค กล้วยไม้และปลา ตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 3.3 ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน

บรรณานุกรม :
รัชนี เพ็ชร์ช้าง . (2553). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
รัชนี เพ็ชร์ช้าง . 2553. "รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
รัชนี เพ็ชร์ช้าง . "รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2553. Print.
รัชนี เพ็ชร์ช้าง . รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2553.