ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลแบบกล่องที่พัฒนาต้นแบบโดยเนคเทค และต้นทุนของการคัดกรองการได้ยินและบริการเครื่องช่วยฟังในผู้สูงอายุ , Effectiveness of NECTEC Model, Body-worn, Digital Hearing Aids and Cost of Screening and Hearing Aids Service in Elders
นักวิจัย : ขวัญชนก ยิ้มแต้ , พนิดา ธนาวิรัตนานิจ , พรเทพ เกษมศิริ , พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา , อนุกูล น้อยไม้ , พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ , ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ , สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ , ปฤษฐพร กิ่งแก้ว
คำค้น : เครื่องช่วยการได้ยิน , การได้ยินผิดปกติ , การได้ยิน , ผู้สูงอายุ , เครื่องช่วยฟัง , Hearing aids
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : hs2141 , http://hdl.handle.net/11228/4230 , HV2391 ข261ป 2557 , 55-052
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความพิการทางการได้ยินเป็นความพิการที่พบบ่อยและถูกละเลยได้ง่าย เนื่องจากเป็นความพิการที่ซ่อนเร้นมองไม่เห็นจากภายนอก แม้ว่าผู้พิการทางการได้ยินจะมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล และได้รับเครื่องช่วยฟังฟรีจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่พบว่าผู้พิการทางการได้ยิน ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงบริการตามสิทธิได้ เนื่องจากนักแก้ไขการได้ยินมีจำนวนน้อย การประเมิน และลองใส่เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายใช้เวลานาน ผู้ป่วยที่มีระดับการได้ยินเท่ากัน ก็มีการตอบสนองต่อการฟังเสียงจากเครื่องช่วยฟังชนิดและรุ่นเดียวกันได้ไม่เหมือนกัน ทำให้ระบบบริหารจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังค่อนข้างยุ่งยาก ระบบติดตามการใช้เครื่องช่วยฟัง ยังไม่มีประสิทธิภาพ เครื่องช่วยฟังส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ถ่านที่ใช้กับเครื่องช่วยฟังเป็นชนิดพิเศษ หาซื้อยากและมีราคาแพง การพัฒนาเครื่องช่วยฟังที่ได้ มาตรฐาน ราคาถูก สามารถผลิตขึ้นเองได้ภายในประเทศ และมีค่าบำรุงรักษาต่ำ จะช่วยลดการพึ่งพา เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้พัฒนาเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลแบบกล่องจากรุ่นแรกที่ได้รับการทดสอบมาเป็นรุ่นที่สอง ซึ่งใช้เป็นต้นแบบสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทดสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของเครื่องช่วยฟัง P02 เปรียบเทียบกับเครื่องช่วยฟังที่มีจำหน่ายในประเทศ ความพึงพอใช้ของผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง P02 ในการใช้งานในชีวิตประจำวันรวมถึงการทดสอบความทนทานต่อการใช้งาน อัตราการใช้งานอย่าง สม่ำเสมอ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานอย่างสม่ำเสมอคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการใช้เครื่องช่วยฟัง ประกอบกับระบบการประเมินและติดตามการเบิกจ่ายเครื่องช่วยฟังยังมีประสิทธิภาพไม่ดีนัก ผู้พิการทางการได้ยินเมื่อเริ่มใส่เครื่องช่วยฟังมักจะมีปัญหาในการปรับตัวกับเสียงที่ได้ยินจากเครื่อง ช่วยฟัง อาจทำให้มีการใช้การอย่างไม่ต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งไม่ใช้เลย ซึ่งเป็นการสูญเสียทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดไปอย่างไม่จำเป็น จึงได้มีความพยายามในการพัฒนาระบบการประเมินและติดตาม การใช้เครื่องช่วยฟังเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และผู้ให้บริการสามารถให้คำแนะนำการใช้ งานของเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับผู้ใช้ได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงต้นทุนการ บริการและการใช้ทรัพยากรในการจัดบริการระบบการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้พิการทาง การได้ยินในชุมชนเพื่อให้เกิดข้อมูลด้านภาระงบประมาณและข้อมูลด้านความต้องการของบุคลากร ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายหากต้องการให้มีระบบบริการนี้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :