ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฎิบัติการ สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ : องค์ความรู้สู่การวิจัยเชิงคุณภาพ
นักวิจัย : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ , Society and Health Institute
คำค้น : กำลังคนด้านสุขภาพ , สมรรถนะ
หน่วยงาน : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : hs2122 , http://hdl.handle.net/11228/4042 , W76 ก428 2557 , 54-059
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมให้กับบุคลากรสุขภาพ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เสริมให้เห็นมุมมองที่ละเอียดอ่อนในมิติของความเป็นมนุษย์และการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเน้นความเข้าใจในมิติทางสังคมวัฒนธรรม เกิดการเรียนรู้จากแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ โดยผสมผสานเข้ากับประสบการณ์ของบุคลากรสุขภาพ ให้เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสร้างสรรค์ให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป วัตถุประสงค์เฉพาะ 1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมสุขภาพการบริการสุขภาพข้ามวัฒนธรรม ผ่านงานวิชาการหรืองานวิจัยด้านสุขภาพกับสังคมศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศของบุคลากรและนักวิชาการที่สำคัญ 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมสุขภาพ การอธิบาย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และสามารถพัฒนาเป็นงานวิจัย จากตัวอย่างกรณีศึกษา งานวิจัย หรือจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีที่ได้เรียนรู้กับวิถีการทำงาน และได้แลกเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิด ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ให้มีสมรรถนะทางวัฒนธรรมในการให้บริการสุขภาพโดยมุมมองที่ละเอียดอ่อนต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :