ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นที่ , Lesson learned : The models of emergency medical services management at the local level
นักวิจัย : ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล , สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , พินทุสร เหมพิสุทธิ์ , บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ , อังสุมาลี ผลภาค , อาณัติ วรรณศรี , วรรณภา บำรุงเขต , Paibul Suriyawongpaisal , Samrit Srithamrongsawat , Pintusorn Hempisut , Boonyawee Aueasiriwon , Aungsumalee Pholpark , Arnat Wannasri , Wannapha Bamrungkhet
คำค้น : การพยาบาลฉุกเฉิน , การแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยงาน : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : hs2108 , http://hdl.handle.net/11228/4019 , WX215 พ978ก 2556 , T56-04
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานนี้มุ่งหมายรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของกลไกหลักในพื้นที่ที่มีสมรรถนะการดำเนินงานที่ดี เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานของกลไกหลักในระดับจังหวัดและท้องถิ่น เพื่อเพิ่มสมรรถนะการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ ได้แก่ 1) กลไกอนุกรรมการบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และ อบต.) 3) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบาดเจ็บและการแพทย์ฉุกเฉิน 4) กลไกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5) กลไกเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (CUPs) 6) ความเชื่อมโยงของกลไกการทำงานของกลไกต่างๆ ข้างต้น ในการบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้รายงานเลือก 7 จังหวัดที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และ/หรือความเห็นผู้บริหารของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินว่ามีผลงานเข้าข่ายพื้นที่ที่มีสมรรถนะการดำเนินงานที่ดี ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี หนองบัวลาภู สงขลา ปทุมธานี พิจิตร และจังหวัดลำปาง

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

บรรณานุกรม :