ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุนทางสังคมกับความสุขของผู้พิการ พื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : ณัฐชานนท์ อุตสม , วาสนา ศิริพรทุม
คำค้น : ผู้พิการ , นโยบายสาธารณะ , ต้นทุนทางสังคม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs2110 , http://hdl.handle.net/11228/4013 , HV1568 ณ313ต 2554 , T52-01
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและศึกษาวิถึชีวิตและความคาดหวังของผู้พิการ รวมทั้งศึกษาทุนทางสังคมของชุมชน ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทางความคิดเชิงนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการบนพื้นฐานของทุนทางสังคม อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอันดีงามของสังคมต่อผู้พิการ โดยเน้นไปที่กระบวนการนโยบายสาธารณะ ร่วมกับการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานสำหรับช่วยในการตัดสินใจกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดี ในการกระตุ้นให้ภาคสังคมมีบทบาทร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มากยิ่งขึ้น ในอันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงกระบวรการทางความคิด วัฒนธรรมทางสังคมและบรรทัดฐานการปฏิบัติอันดีงามต่อผู้พิการเพื่อก้าวสู่สังคมผู้พิการที่เป็นอิสระจากความห่วงใย

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :