ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ฉบับที่ 1: ผลการดำเนินโครงการ , Management Experiences of the Provincial Public Health Offices
นักวิจัย : ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , สุขยืน เทพทอง , ภาคภูมิ ฤกขะเมธ , ชลิต ศานติวรางคณา , พลอย สืบวิเศษ
คำค้น : การบริหารสาธารณสุข , การบริหารจัดการภาครัฐ , Public Sector Management Quality Award , PMQA , การดำเนินงาน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1671 , http://hdl.handle.net/11228/2906 , WA546 ท478ก 2552 , 51-087
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการ “การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)” มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการองค์การของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award-PMQA) ประการที่สอง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อันจะนำไปสู่การสั่งสมความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดี ประการที่สาม เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และประการที่สี่ เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาการทำ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง คือ สสจ. นครราชสีมา ลพบุรี อ่างทอง สุโขทัย นครปฐม อุบลราชธานี และกระบี่ วิธีการศึกษาใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมมนากลุ่ม (Focus Group) การประชุมรับฟังความคิดเห็นซึ่งจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง การศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน และการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาประสบการณ์ แนวคิด เครื่องมือ กลไกและวิธีการในแง่มุมต่างๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการจัดแบบแผนของข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการที่ดีผ่านกระบวนการ PMQA รวมทั้งปัจจัยความสำเร็จ ผลการศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการของ สสจ. ผ่านเครื่องมือ PMQA ในภาพรวมพบว่าหน่วยงานและบุคลากรของ สสจ.ที่เข้าร่วมโครงการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการจัดทำ PMQA โดยมีทัศนคติที่ดีต่อ PMQA ว่าทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น และเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรมากขึ้น อย่างไรก็ตามการจัดทำ PMQA เป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงอย่างเป็นกระบวนการ บุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับ PMQA ได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากยังถือเป็นเรื่องใหม่และเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน บางส่วนมองว่าเป็นภาระและไม่ใช่หน้าที่หลัก สำหรับผลการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของ สสจ. ตามรายหมวดทั้ง 7 หมวด นั้น หมวด 1 เป็นเรื่องการนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น สสจ.แต่ละแห่งได้อธิบายถึงการดำเนินการของผู้บริหารในการชี้นำองค์กร การกำกับดูแลตนเองที่ดี รวมทั้งการทบทวนผลการดำเนินการ หมวด 2 เป็นเรื่องการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการดำเนินการในเรื่องระบบการสร้างความสัมพันธ์และการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ความพร้อมของข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

The project “Management Experiences of the Provincial Public Health Offices” has four main objectives: 1) to enhance the understanding related to the Public Sector Management Quality Award (PMQA); 2) to increase the opportunity to exchange knowledge and experiences among the Provincial Public Health Offices (PHOs); 3) to obtain lessons learned from the PHOs relevant to the PMQA; 4) to publicize PMQA knowledge and experiences learned from the Provincial Public Health Offices. The methodology used in this project consists of qualitative methods using focus groups, seminar meeting, document reviews, work-visits, and in-depth interviews. Content analysis is used for analyzing the data. There are seven PHOs participating in this project, namely Nakhon Ratchasima, Lop Buri, Ang Thong, Sukhothai, Nakhon Pathom, Ubon Ratchathani, and Krabi. The results of the study found that the participants from the PHOs are very enthusiastic in joining this project. Most of them have good attitude towards PMQA in terms of helping them to do more systematic works and to develop the potential of their staffs and organizations. However, they also think that PMQA is a new management tool which is quite complicated and difficult to implement in some areas. Below are the results of the experiences learned from the PHO regarding the seven categories of PMQA implementation. The first category is related to organizational leadership and social responsibility. It is found that many PHOs have systematic planning, communication, implementation, and review processes. However, the problematic issues include the translation of value to the policy implementation, inefficient linkage between decentralization and innovation caused by unclear guidelines, inadequate feedback process, and unclear prioritization criteria. The flowchart of this category is suggested to link all steps for the convenience of practice. The key success factors include top management support, understanding of staff, commitment with the shared values, good attitude of top management and staff toward PMQA, and PMQA evaluation. The result of the second category is related with strategic planning. It is found that the problems of this category are limited understanding of the concept and the criteria of this category, inadequate involvement of participants, and inefficient deployment process. The process for this category is also suggested. The key success factors of this category are the alignment among factors in the planning process, the knowledge and understanding of personnel, the learning mechanisms, information technology in supporting the planning process, and top management support. The third category is related to the stakeholders of the PHOs. The problems are related to the techniques to classify the stakeholders, and the unclear definition of customer and stakeholder. The key success factors are the concept and techniques to classify the stakeholders, satisfaction and dissatisfaction measurement, and the readiness of databases. The fourth category is relevant with the measurement, information systems, and knowledge management. From this study, it is found that the PHOs have systematic processes in selecting, collecting, and improving data. They can communicate these data through different channels. Lessons learned from this category include knowledge selection to manage first, the criteria for checking knowledge validity, and knowledge management evaluation. The key success factors are top management support, supporting culture, the knowledge and understanding of staff, supporting infrastructure, and continuous evaluation. The fifth category focuses on human resource systems, learning and motivation, and personnel happiness and satisfaction. Many PHOs have both formal and informal systems for human resource planning. However, how to bring culture and the thoughts of personnel and community into the systems is still problematic for most PHOs. The communication systems in PHOs are very well established by using both formal and informal channels. The personnel evaluation systems followed the government regulations. The reward and motivation systems are for creating the awareness among people. Key success factors include top-management commitment, personnel participation, experience exchange, continuous improvement, and the fairness treatments for both at organization and personnel levels. The sixth category emphasizes on process management, including value processes (most important processes relating to agency mission or creating values or benefits to stakeholders) and supporting processes. Lessons learned from this category are the differences in interpreting the roles and functions of PHOs, unclear criteria to define the important processes, no standards for selecting value processes, and ambiguous definition of customers and stakeholders. The suggestions are that the organizations should simultaneously implement this category in conjunction with other categories, i.e. organization profile, the second category (strategic planning) and the third category (customers and stakeholders). Guidelines for process management include 4 stages, i.e. process planning, designing, controlling, and improvement. Key success factors are management commitment, experience sharing, stakeholder participation, process standardization, good evaluation, and other category integration. The seventh category is relevant with the results of performance by using four dimensions: effectiveness, service quality, efficiency, and organization development. Since there are much data involved with this category, PHOs need a good computer program to deal with these data. In addition, to reduce the workload in data collection, the common data sets used by many sources should be organized. Key success factors include indentifying the clear indicators, accessible data base, simultaneously implementation with other categories. Finally, policy and practical recommendations are provided, together with the future research suggestions.

บรรณานุกรม :