ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ฉบับที่ 2: แนวทางการจัดทำ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นักวิจัย : ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , สุขยืน เทพทอง , ภาคภูมิ ฤกขะเมธ , ชลิต ศานติวรางคณา , พลอย สืบวิเศษ
คำค้น : การบริหารสาธารณสุข , PMQA , Public Sector Management Quality Award , การบริหารจัดการภาครัฐ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1672 , http://hdl.handle.net/11228/2905 , WA546 ท478ก 2552 , 51-087
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้เป็นการถอดประสบการณ์การจัดทำ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 แห่งที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สสจ. นครราชสีมา สสจ.ลพบุรี สสจ. อ่างทอง สสจ.สุโขทัย สสจ.นครปฐม สสจ.อุบลราชธานี และ สสจ.กระบี่ เพื่อเสนอแนวทางในการจัดทำ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ขอบเขตด้านเนื้อหาจะครอบคลุมหมวด 1-7 ของการจัดทำ PMQA ดังนี้ หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน ระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 9 เดือน คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ถึงเดือนตุลาคม 2552 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการศึกษา 7 แห่ง คือ สสจ. นครราชสีมา สสจ.ลพบุรี สสจ.อ่างทอง สสจ.สุโขทัย สสจ.นครปฐม สสจ.อุบลราชธานี และ สสจ.กระบี่ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการพิจารณาพิจารณาจาก สสจ. ที่มีการจัดทำ PMQA มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งในจังหวัดนั้นต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการประเมินผลตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง ยินดีให้ข้อมูลและเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :