ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : พีรภาว์ บุญเพลิง
คำค้น : ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา , โรงเรียน -- การประเมิน , ประสิทธิผลองค์การ , เศรษฐกิจพอเพียง , Educational indicators , Schools -- Evaluation , Organizational effectiveness , Sufficiency economy
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46778
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนที่มีการ จัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 104 โรงเรียน โดย กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 16 คน และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่ม ผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 336 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 11.5 ใน การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และใช้โปรแกรม LISREL 8.72 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และองค์ประกอบเชิง ยืนยันอันดับที่สอง ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ตัวบ่งชี้เดี่ยวทุกตัวเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการดำเนินงาน ของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวนทั้งหมด 82 ตัว ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 7 ด้าน ได้แก่ ด้านงานวิชาการ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จำนวน 11 ตัว ด้านงานงบประมาณ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จำนวน 18 ตัว ด้านงานบุคคล ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จำนวน 7 ตัว ด้านงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จำนวน 7 ตัว ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จำนวน 14 ตัว ด้านการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จำนวน 12 ตัว และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ จำนวน 13 ตัว 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการดำเนินงานของ โรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์(χ2=1.439, df=25, p=1.000, GFI=.998 , AGFI=.990, RMR=.006) น้ำหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบย่อยทั้ง 17 ตัว มีค่าเป็น บวก มีขนาดตั้งแต่ .825 - .954 โดยองค์ประกอบย่อยที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ การตรวจสอบรายงานผล การใช้เงินและผลการดำเนินงาน ส่วนค่าน้ำหนักองค์ประกอบหลักความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 7 ด้านนั้น มีค่าเป็นบวก และมีขนาดตั้งแต่ .791 - .946 เรียงลำดับความสำคัญจาก มากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านงานบริหารทั่วไป ด้านงาน วิชาการ ด้านงานบุคคล ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และด้านงานงบประมาณ โดยองค์ประกอบในแต่ละ ด้าน มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ .946, .942, .920, .906, .903, .879 และ .791 ตามลำดับและมีความแปรผัน ร่วมกับโมเดลความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม ได้ร้อยละ 89.50, 88.80, 84.70, 82, 81.50, 77.20 และ 62.60 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
พีรภาว์ บุญเพลิง . (2550). การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรภาว์ บุญเพลิง . 2550. "การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรภาว์ บุญเพลิง . "การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
พีรภาว์ บุญเพลิง . การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.