ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มกับการอักเสบของตับในผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มกับการอักเสบของตับในผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมัน
นักวิจัย : พุทธ เมืองไพศาล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบัติ ตรีประเสริฐสุข , สัญชัย พยุงภร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45732
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ที่มา: โรคตับคั่งไขมันกำลังเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจมากขึ้น โดยปัจจุบันพบว่าไมโครอาร์เอ็นเอหลายชนิดมีส่วนในการเกิดพยาธิกำเนิดของโรคตับคั่งไขมัน ไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอมีส่วนให้เกิดการบาดเจ็บและอักเสบของตับโดยผ่านทางกลไก miR-34a/SIRT1/p53/apoptosis ข้อมูลจากการศึกษาล่าสุดพบว่าผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมันมีระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอ สูงกว่าในกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาสหสัมพันธ์ระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มกับการอักเสบของตับในผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมัน วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มกับระดับการอักเสบของตับในผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมัน ซึ่งประเมินโดย NAFLD activity score (NAS) วิธีการศึกษา: ผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมันที่ได้รับการยืนยันการวินิจฉัยจาการเจาะตับจำนวน 50 ราย โดยจะได้รับการประเมินระดับการอักเสบของตับโดย NAS ข้อมูลพื้นฐานและการเจาะเลือดผู้ป่วยนั้น จะทำในวันเดียวกับการเจาะตับ ระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มจะถูกวิเคราะห์โดยวิธี quantitative real time PCR method (Applied Biosynthesis™) และแสดงผลในหน่วยก๊อปปี้ต่อไมโครลิตร ผลการศึกษา: อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมันเท่ากับ 46.0 ± 13.8 ปี โดยมีเพศหญิงร้อยละ 52 ค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกายเท่ากับ 35.8 ± 15.8 กิโลกรัมต่อตารางเมตร มีโรคอ้วนทั้งสิ้นร้อยละ 78 และกลุ่มโรคเมตาบอลิกร้อยละ 76 ผลทางพยาธิวิทยาของตับพบว่า ร้อยละ 54 มีค่า NAS มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ส่วนร้อยละ 66 มีผลทางพยาธิวิทยาเข้าได้กับภาวะที่มีการอักเสบของตับในโรคตับคั่งไขมัน และร้อยละ 22 มีระดับพังผืดอย่างมีนัยสำคัญ ระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มมีสหสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ NAS โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.39 (P = 0.005) นอกจากนี้ยังมีสหสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับระดับไขมันในตับ (r = 0.28, P = 0.04) ระดับการมีบอลลูนของเซลล์ตับ (r = 0.30, P = 0.034) และระดับของพังผืดในตับ (r = 0.39, P = 0.005) ในกลุ่มผู้ป่วยที่มี NAS มากกว่าหรือเท่ากับ 4 มีระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มี NAS น้อยกว่า 4 อย่างมีนัยสำคัญ (30.1 ± 34.8 ก๊อปปี้ต่อไมโครลิตร กับ 11.6 ± 11.5 ก๊อปปี้ต่อไมโครลิตร , P = 0.01) การศึกษานี้พบว่าระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่ม ไม่มีสหสัมพันธ์กับอายุ น้ำหนักตัว ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย สรุป: ระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มมีสหสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ NAS ซึ่งเป็นค่าแสดงระดับของการอักเสบในตับ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มี NAS มากกว่าหรือเท่ากับ 4 มีระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มี NAS น้อยกว่า 4 อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มอาจสามารถนำมาเป็นสารบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับประเมินการอักเสบของตับในผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมันในอนาคต

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
พุทธ เมืองไพศาล . (2557). การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มกับการอักเสบของตับในผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พุทธ เมืองไพศาล . 2557. "การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มกับการอักเสบของตับในผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พุทธ เมืองไพศาล . "การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มกับการอักเสบของตับในผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
พุทธ เมืองไพศาล . การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มกับการอักเสบของตับในผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.