ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดเส้นทางการบินและตารางซ่อมบำรุงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดเส้นทางการบินและตารางซ่อมบำรุงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
นักวิจัย : ศิริวรรณ จันทร์แก่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชวลิต จีนอนันต์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , บุญฤทธิ์ อินทิยศ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42961
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาการจัดตารางของเครื่องบินและจัดตารางซ่อมบำรุงเครื่องบินเป็นปัญหาการมอบหมายงานที่ใช้ในการจัดตารางซ่อมบำรุงให้กับเครื่องบินแต่ละแบบโดยต้องสอดคล้องกับกฎการซ่อมบำรุงของกรมการบินพลเรือนและไม่ทำให้ตารางบินของสายการบินเกิดการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเพื่อให้การจัดตารางการบินสำหรับเครื่องบินแต่ละลำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เครื่องบินแต่ละลำบินให้มากที่สุดก่อนที่จะเข้าซ่อมบำรุงตามกฎ และใช้เวลารอเพื่อซ่อมบำรุงน้อยที่สุด โดยที่จำนวนเครื่องบินที่เข้าซ่อมบำรุงในแต่ละฐานมีจำนวนจำกัด งานวิจัยนี้ได้นำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหานี้ โดยวิธีการหาคำตอบนั้นได้ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลของบริษัทการบินไทยเป็นกรณีศึกษา

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

บรรณานุกรม :
ศิริวรรณ จันทร์แก่น . (2556). การจัดเส้นทางการบินและตารางซ่อมบำรุงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ จันทร์แก่น . 2556. "การจัดเส้นทางการบินและตารางซ่อมบำรุงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ จันทร์แก่น . "การจัดเส้นทางการบินและตารางซ่อมบำรุงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ศิริวรรณ จันทร์แก่น . การจัดเส้นทางการบินและตารางซ่อมบำรุงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.