ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพลังงานทางเลือกโดยการใช้เทคโนโลยีการแปรสภาพถ่านหินเป็นแก็สสำหรับเตาเผาในอุตสาหกรรมเหล็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพลังงานทางเลือกโดยการใช้เทคโนโลยีการแปรสภาพถ่านหินเป็นแก็สสำหรับเตาเผาในอุตสาหกรรมเหล็ก
นักวิจัย : พุทธิพร เล็กขาว
คำค้น : การผลิตก๊าซจากถ่านหิน , อุตสาหกรรมเหล็ก , Coal gasification , Iron industry and trade
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44563
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ สามารถเลือกขนาดของเครื่องผลิตแก็สจากถ่านหินให้เหมาะสมสำหรับเตาเผาเหล็กที่กำลังการผลิตแตกต่างกันโดยใช้การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ต่ำสุดของการใช้เครื่องผลิตแก็สจากถ่านหิน และเพื่อเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตาและการใช้เชื้อเพลิงแก็สจากถ่านหินในเตาเผาเหล็กโดยการวิเคราะห์จากส่วนเพิ่มของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ที่ขนาดของเตาอุ่นเหล็ก 50, 30 และ 12 ตันต่อชั่วโมง ในที่นี้ใช้ถ่านหินโจร่งเป็นถ่านหินที่ใช้พิจารณาทดแทนน้ำมันเตาด้วยเทคโนโลยี การผลิตแก็สจากถ่านหิน โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงงานตัวอย่าง เพื่อคำนวณหาประสิทธิภาพของเตาอุ่นเหล็กมีประสิทธิภาพเป็น42.50 %, 44.61 %และ 29.38%ตามลำดับ พบว่าหากมีการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินทดแทนน้ำมันเตาแบบเดิมจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิงได้ทุกขนาดเตา และจากผลการวิเคราะห์ขนาดเตาผลิตแก็สจากถ่านหินสำหรับขนาดเตาอุ่นเหล็ก 50 ตันต่อชั่วโมงเหมาะสมกับ เตาผลิตแก็สจากถ่านหินโมเดล Q.M. 2.6 จำนวน 3เครื่อง,30 ตันต่อชั่วโมง เตาผลิตแก็สจากถ่านหินโมเดล Q.M. 2.4 จำนวน 2 เครื่อง และ ที่ขนาด 12 ตันต่อชั่วโมง เตาผลิตแก็สจากถ่านหินโมเดล Q.M. 1.6 จำนวน 3เครื่อง จากการวิเคราะห์ Incremental NPV Anlysis พบว่ามีค่า NPV เป็น 1,021,874,468.15 บาท738,066,134.97 บาทและ 503,013,683.63บาท ตามลำดับจากผลการวิเคราะห์พบว่าระบบมีความคุ้มค่าในการลงทุนทุกระบบ และได้มีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการที่ปัจจัยด้านราคาถ่านหินและที่ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายของการลงทุน พบว่าราคาถ่านหินและค่าลงทุน จะไม่ทำให้ค่า NPV การติดตั้งระบบมีค่าเป็นลบ

บรรณานุกรม :
พุทธิพร เล็กขาว . (2555). การศึกษาพลังงานทางเลือกโดยการใช้เทคโนโลยีการแปรสภาพถ่านหินเป็นแก็สสำหรับเตาเผาในอุตสาหกรรมเหล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พุทธิพร เล็กขาว . 2555. "การศึกษาพลังงานทางเลือกโดยการใช้เทคโนโลยีการแปรสภาพถ่านหินเป็นแก็สสำหรับเตาเผาในอุตสาหกรรมเหล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พุทธิพร เล็กขาว . "การศึกษาพลังงานทางเลือกโดยการใช้เทคโนโลยีการแปรสภาพถ่านหินเป็นแก็สสำหรับเตาเผาในอุตสาหกรรมเหล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
พุทธิพร เล็กขาว . การศึกษาพลังงานทางเลือกโดยการใช้เทคโนโลยีการแปรสภาพถ่านหินเป็นแก็สสำหรับเตาเผาในอุตสาหกรรมเหล็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.