ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดสนิมของเหล็กและเหล็กเคลือบผิวด้วยสังกะสีในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดสนิมของเหล็กและเหล็กเคลือบผิวด้วยสังกะสีในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
นักวิจัย : พัฒนพงษ์ วงษ์เสียงดัง
คำค้น : คลอไรด์ , คอนกรีตเสริมเหล็ก , โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก , Chlorides , Reinforced concrete , Reinforced concrete structure
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทิต ปานสุข , ภัควัฒน์ แสนเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44363
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดสนิมของเหล็กและเหล็กเคลือบผิวด้วยสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อน และทาสีสังกะสีเหลวในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยดำเนินการเตรียมตัวอย่างคอนกรีตที่สัดส่วนผสมแตกต่างกันทั้ง อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน และชนิดของวัสดุประสานการเกิดสนิมในเหล็กเสริมจะถูกเร่งโดยการขังสารละลายโซเดียมคลอไรด์ และดำเนินการวัดการเกิดสนิมของเหล็กเสริมที่เวลาต่างๆ กันโดยการตรวจวัดค่าความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อน (Corrosion current density) และค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ (Half-cell potentials) เมื่อเหล็กเสริมเริ่มเกิดสนิม จะดำเนินการเก็บผงตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าคลอไรด์วิกฤติของเหล็กเสริมแต่ละชนิด ซึ่งผลในการศึกษาสามารถวิเคราะห์หาผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน ชนิดของวัสดุประสานต่อค่าคลอไรด์วิกฤติของเหล็กเสริม และเหล็กเสริมเคลือบผิวด้วยสังกะสี เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และกำหนดวิธีการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

บรรณานุกรม :
พัฒนพงษ์ วงษ์เสียงดัง . (2555). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดสนิมของเหล็กและเหล็กเคลือบผิวด้วยสังกะสีในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัฒนพงษ์ วงษ์เสียงดัง . 2555. "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดสนิมของเหล็กและเหล็กเคลือบผิวด้วยสังกะสีในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัฒนพงษ์ วงษ์เสียงดัง . "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดสนิมของเหล็กและเหล็กเคลือบผิวด้วยสังกะสีในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
พัฒนพงษ์ วงษ์เสียงดัง . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดสนิมของเหล็กและเหล็กเคลือบผิวด้วยสังกะสีในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.