ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริมาณดีเอ็นเอและซีซีซีดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเนื้อเยื่อตับของผู้ป่วยที่มีแอนติบอดี้ต่อเอชบีคอร์แอนติเจนเป็นบวกและเอชบีเอสแอนติเจนเป็นลบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริมาณดีเอ็นเอและซีซีซีดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเนื้อเยื่อตับของผู้ป่วยที่มีแอนติบอดี้ต่อเอชบีคอร์แอนติเจนเป็นบวกและเอชบีเอสแอนติเจนเป็นลบ
นักวิจัย : รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ
คำค้น : Hepatitis B Surface Antigens , Hepatitis B Core Antigens , ตับ -- โรค -- แง่โมเลกุล , ไวรัสตับอักเสบบี -- แง่โมเลกุล , การบริหารโรค , Liver -- Diseases -- Molecular aspects , Hepatitis B virus -- Molecular aspects , Disease management
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ , ยง ภู่วรวรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39885
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ความสำคัญและที่มาของปัญหางานวิจัย ซีซีซีดีเอ็นเอเป็นส่วนที่มีบทบาทสำคัญของไวรัสตับอักเสบบีที่ทำให้เกิดการคงอยู่ของเชื้อไวรัสในตับเป็นเวลานาน และทำให้เกิดการถ่ายทอดเชื้อผ่านทางการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงทำให้เกิดตับอักเสบกำเริบหลังจากได้ยาเคมีบำบัด วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาหาซีซีซีดีเอ็นเอในเนื้อเยื่อตับของผู้ที่มีเอชบีเอสแอนติเจนเป็นลบและมีแอนติเอชบีคอร์แอนติบอดี้เป็นบวก ระเบียบวิธีการวิจัย การศึกษานี้ทำการตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีซีซีดีเอ็นเอในเนื้อเยื่อตับของผู้ป่วย 35 รายที่มีเอชบีเอสแอนติเจนเป็นลบและมีแอนติเอชบีคอร์แอนติบอดี้เป็นบวก โดยวิธีเรียลไทม์พีซีอาร์และเซมิเนสพีซีอาร์ ผลการวิจัย ผู้ป่วยที่มีเอชบีเอสแอนติเจนเป็นลบและมีแอนติเอชบีคอร์แอนติบอดี้เป็นบวก จำนวน 4 รายพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเนื้อเยื่อตับโดยการตรวจด้วยวิธีเซมิเนสพีซีอาร์ ส่วนซีซีซีดีเอ็นเอนั้นตรวจไม่พบในเนื้อเยื่อตับของผู้ป่วยที่ทำการศึกษาทุกราย สรุป ในกลุ่มประชากรที่ทำการศึกษาซึ่งเป็นชาวเอเชียนี้ มีดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเนื้อเยื่อตับในปริมาณน้อยมาก ส่วนซีซีซีดีเอ็นเอนั้นตรวจไม่พบในผู้ป่วยที่มีแอนติเอชบีคอร์แอนติบอดี้เป็นบวกทุกรายแม้ว่าจะทำการตรวจด้วยวิธีเซมิเนสพีซีอาร์ซึ่งเป็นวิธีที่มีความไวสูง

บรรณานุกรม :
รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ . (2550). ปริมาณดีเอ็นเอและซีซีซีดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเนื้อเยื่อตับของผู้ป่วยที่มีแอนติบอดี้ต่อเอชบีคอร์แอนติเจนเป็นบวกและเอชบีเอสแอนติเจนเป็นลบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ . 2550. "ปริมาณดีเอ็นเอและซีซีซีดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเนื้อเยื่อตับของผู้ป่วยที่มีแอนติบอดี้ต่อเอชบีคอร์แอนติเจนเป็นบวกและเอชบีเอสแอนติเจนเป็นลบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ . "ปริมาณดีเอ็นเอและซีซีซีดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเนื้อเยื่อตับของผู้ป่วยที่มีแอนติบอดี้ต่อเอชบีคอร์แอนติเจนเป็นบวกและเอชบีเอสแอนติเจนเป็นลบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ . ปริมาณดีเอ็นเอและซีซีซีดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเนื้อเยื่อตับของผู้ป่วยที่มีแอนติบอดี้ต่อเอชบีคอร์แอนติเจนเป็นบวกและเอชบีเอสแอนติเจนเป็นลบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.