ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการปฏิบัติงานของวิศวกรกับการปฏิบัติงานที่ดีในงานก่อสร้างในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการปฏิบัติงานของวิศวกรกับการปฏิบัติงานที่ดีในงานก่อสร้างในประเทศไทย
นักวิจัย : พจน์ หาดแก้วสกุล
คำค้น : การก่อสร้าง , วิศวกร -- จรรยาบรรณ , กฎหมายก่อสร้าง , วิศวกร -- การปฏิบัติโดยมิชอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนิต ธงทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14260
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การที่จะให้การก่อสร้างอยู่ในหลักการปฏิบัติงานที่ดีนั้น นอกเหนือจากการบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านผลกำไร ระยะเวลาในการก่อสร้าง ผู้ประกอบการและวิศวกรที่ดีต้องยึดถือหลักจรรยาบรรณและหลักกฎหมายเป็นสำคัญ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัญหาการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่ดีของวิศวกรไทย และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดขึ้น การวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงาน ที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่ดีโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 10 ท่าน และจัดทำแบบสำรวจเพื่อหาระดับการพบเห็นปัญหา ความถี่ที่เกิดขึ้นและความรุนแรง จากความคิดเห็นของวิศวกรจำนวน 62 ท่าน การวิเคราะห์ได้ใช้หลักสถิติในการประมวลผลข้อมูลเพื่อหาผลสรุปภาพรวมของปัญหามาใช้ เพื่อจัดกลุ่มประเด็นปัญหาที่ควรได้รับการเสนอแนวทางแก้ไข และมีการเปรียบเทียบลักษณะปัญหาที่พบระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ต่างกัน การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาได้ใช้หลักการแผนผังเหตุและผล จากผลการศึกษาพบว่า จากปัญหาที่มีความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับแรกเป็นประเด็นปัญหาเรื่อง (1) วิศวกรปล่อยให้ลูกจ้างเพิกเฉยละเลยต่อคำห้าม คำเตือน หรือกฎข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน (2) ปัญหาความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (3) การเก็บวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ส่วนในประเด็นปัญหาทางด้านจรรยาบรรณที่พบเห็นมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาที่วิศวกรลงนามรับผิดชอบงานแต่ไม่ควบคุมและดูแลพบเห็นถึง 76% จากการสรุปข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสำหรับวิศวกรพบว่า วิศวกรส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ (1) วิศวกรควรยึดแนวทางในการแก้ไขโดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา (2) วิศวกรต้องไม่ลงนามรับรองแบบที่ตัวเองไม่มีความสามารถหรือไม่ได้ควบคุมดูแล (3) วิศวกรต้องให้คำแนะนำและสามารถปรับปรุงสภาพการทำงาน โดยยึดหลักกฎหมายและความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

บรรณานุกรม :
พจน์ หาดแก้วสกุล . (2550). การศึกษาการปฏิบัติงานของวิศวกรกับการปฏิบัติงานที่ดีในงานก่อสร้างในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พจน์ หาดแก้วสกุล . 2550. "การศึกษาการปฏิบัติงานของวิศวกรกับการปฏิบัติงานที่ดีในงานก่อสร้างในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พจน์ หาดแก้วสกุล . "การศึกษาการปฏิบัติงานของวิศวกรกับการปฏิบัติงานที่ดีในงานก่อสร้างในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
พจน์ หาดแก้วสกุล . การศึกษาการปฏิบัติงานของวิศวกรกับการปฏิบัติงานที่ดีในงานก่อสร้างในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.