ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุเรงนองกะยอดินนรธา : กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บุเรงนองกะยอดินนรธา : กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย
นักวิจัย : สุเนตร ชุตินธรานนท์
คำค้น : กษัตริย์พม่า , บุเรงนอง , พม่า , ไทย - ประวัติศาสตร์ , ไทย - ความสัมพันธ์กับพม่า
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PUG3810003 , http://research.trf.or.th/node/3339
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อรวบรวมและทำความกระจ่างชัดกับภาพลักษณ์ของบุเรงนองในโลกทัศน์ของคนไทย ซึ่งมีความผูกพันธ์กับ คนไทยอย่างแน่นแฟ้นไม่ว่าจะเป็นมิติทางประวัติศาสตร์ชาติไทย วรรณกรรม หรือศิลปในแขนงอื่นที่กระจัดกระจายในรูป ต่างๆเช่นเพลง ละคร ภาพยนตร์ และค่านิยมต่างๆ วิเคราะห์และตีความเพื่อสร้างความหมายและภาพใหม่ ให้กับประวัติศาสตร์เรื่องนี้ใน 3 มิติที่แปรเปลี่ยนไป ได้แก่ มิติทางความเชื่อ ประวัติศาสตร์ชาตินิยม และวัฒนธรรม โดยแบ่งโครงเรื่องออกเป็น 3 ตอนคือ 1.ราชาเหนือราชาในสกล ชมพูทวีป 2. เจ้าพม่าผู้ปล้นเอกราชไทย 3. ขุนพลผู้ทรงเสน่ห์ โดยใช้การค้นคว้าและดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ (historical approach) ในการตรวจสอบเอกสาร (documentary research) ทั้งของไทย และเอกสารตัวเขียน ของพม่าเช่นพระราชพงศาวดารฉบับราชวงศ์คองบอง และหอแก้ว และนำเสนอในเชิงพรรณาโวหาร (descriptive) จากการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์ของบุเรงนองในสมัยอยุธยานั้น เป็นภาพของพระยาจักรพรรดิราชที่มีบุญบารมีแผ่ ไปทั่วชมพูทวีป สงครามระหว่างไทยกับพม่าเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามสงครามช้างเผือกนั้นเป็น สงครามที่มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นสงครามเกียรติยศในการแย่งชิงสัญลักษณ์ของจักรพรรดิราชคือ ช้างแก้ว หรือช้างเผือก ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีอิทธิพพลในแถบ SEA ที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท ภาพของบุเรงนองในโลกทัศน์ไทยเริ่มแปรเปลี่ยนในโลกทัศน์ของผู้นำ ในสมัยรัชกาลที่5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่ง เป็นผลจากกระแสการล่าอาณานิคม ที่มองว่าบุเรงนองคือศัตรูที่ของชาติที่มุ่งจะเอาเมืองไทยเป็นเมืองขึ้น และผลิตภาพ ลักษณ์นี้ออกมาในรูปของวรรณกรรมต่างๆ และแบบเรียนที่ส่งผ่านระบบการศึกษาไปสู่ประชาชน ในส่วนของประชาชนภาพลักษณ์ของบุเรงนองได้ดำรงอยู่ในรูปของวรรณกรรม “ผู้ชนะสิบทิศ” ที่มีความเป็น มนุษย์ธรรมดา ที่สอดคล้องกับค่านิยมของคนไทยหลายประการ เช่นรูปหล่อและเจ้าชู้ และมีคุณธรรม จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ ให้ภาพนี้มีอิทธิกับคนไทยมากว่าภาพลักษณ์ในฐานะที่เป็นกษัตริย์พม่าในทางประวัติศาสตร์ งานชิ้นนี้ สกว. มิได้สนับสนุนการวิจัยแต่สนับสนุนการตีพิมพ์ ในชื่อเรื่อง “บุเรงนองกะยอดินนรธา กษัตริย์พม่า ในโลกทัศน์ไทย” กรุงเทพ ฯ : อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2538.

บรรณานุกรม :
สุเนตร ชุตินธรานนท์ . (2538). บุเรงนองกะยอดินนรธา : กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุเนตร ชุตินธรานนท์ . 2538. "บุเรงนองกะยอดินนรธา : กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุเนตร ชุตินธรานนท์ . "บุเรงนองกะยอดินนรธา : กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538. Print.
สุเนตร ชุตินธรานนท์ . บุเรงนองกะยอดินนรธา : กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2538.