ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างและทดสอบระบบทำความเย็นสำหรับถังบรรจุและขนถ่ายน้ำนมดิบ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างและทดสอบระบบทำความเย็นสำหรับถังบรรจุและขนถ่ายน้ำนมดิบ
นักวิจัย : ภาวนี นรัตถรักษา , สุริยันต์ เทีียมเพ็ชร์ , ชัยวัฒน์ อยู่หนู , Phavanee Narataruksa , Suriyun Tiampet , Chaiwat Yoonoo
คำค้น : Chemical engineering , Cow milk , Engineering and technology , Milk container , Raw milk , Raw milk container , Refrigeration and refrigerating machinery , การทำความเย็น , การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น , ถังบรรจุน้ำนมดิบ , นมโค , น้ำนมดิบ , น้ำนมโค , สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24043
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบ สร้าง และทดสอบระบบความเย็นสำหรับลดอุณหภูมิน้ำนมดิบ ในถังบรรจุและขนถ่ายน้ำนมดิบขนาดมาตรฐาน 40 ลิตร เพื่อแก้ปัญหาการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบในระหว่างขั้นตอนการขนส่งจากฟาร์มของเกษตรกรไปยังศูนย์รับน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนม ด้วยวิธีการลดอุณหภูมิน้ำนมดิบภายหลังการรีดซึ่งมีค่าประมาณ 36-39 องศาเซลเซียส ให้เป็น 4 องศาเซลเซียส ซึ่งเป้นอุณหภูมิที่สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วได้ โดยกำหนดให้สามารถลดอุณหภูมิได้ภายในเวลา 45 นาที และเก็บรักษาน้ำนมดิบไว้ที่อุณหภูมิต่ำในระหว่างการขนส่ง ในการหาพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนของตัวกระจายความเย้นในระบบทำความเย้นให้สามารถลดอุณหภูมิน้ำนมดิบได้ตามเงื่อนไขข้างต้นนั้น ใช้สมมติฐานการถ่ายเทความร้อนเป็นการพาความร้อนแบบธรรมชาติ ซึ่งมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนเท่ากับ 0.19 ตารางเมตร สำหรับการใช้งานระบบทำความเย้นในสภาวะการทำงานจริงได้ทำการสร้างชุดปั่นกวนน้ำนมดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งกำหนดความเร็วรอบในการปั่นกวนเท่ากับ 260 รอบ/นาที

ระบบทำความเย็นที่สร้างเสร็จได้นำมาทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยจำลองสภาวะการทดสอบจากสภาวะการทำงานจริง ด้วยการลดอุณหภูมิน้ำแทนการลดอุณหภูมิน้ำนมดิบ ซึ่งสามารถลดอุณหภูมิได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในการทดสอบการทำความเย็นน้ำนมดิบที่สภาวะการทำงานจริง ได้ทำการทดสอบ ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี พบว่าระบบทำความเย็นสามารถลดอุณหภูมิน้ำนมดิบให้ได้อุณหภูมิเป้าหมายโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที อีกทั้งได้ทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบเพื่อเปรียบเทียบน้ำนมดิบที่มีการทำความเย้นกับน้ำนมดิบที่ไม่ได้มีการทำความเย็น จากผลการวิเคราะห์ น้ำนมดิบที่มีการทำความเย็นเมื่อส่งถึงสหกรณ์ฯ มีคุณภาพดีกว่าน้ำนมดิบที่ไม่ได้ทำความเย็น จากนั้นได้ทำการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการนำระบบทำความเย็นมาใช้งานโดยกำหนดกรณีศึกษา พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจนำระบบทำความเย็นมาใช้ในฟาร์มนั้น คือ คุณภาพของน้ำนมดิบที่ลดลงในระหว่างขั้นตอนการขนส่งจากฟาร์มไปยังสหกรณ์โดยไม่มีการลดอุณหภูมินเนมดิบภายหลังการรีดและเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำ และราคาต้นทุนของระบบทำความเย็น

This research work has shown the design, fabrication and testing of cooling system for cow milk after milking. The cooling system was designed to cool down raw milk from 39 ํC to 4 ํC within 45 minutes in a standard movable raw milk container. In order to achieve target temperature, the optimum heat transfer area of the cooling section (evaporator) must be investigated. The assumption of natural convective heat transfer was applied at the initial stage. This gave the approximated heat transfer area of 0.19 m2.. However in practice, a milk stirrer was installed to promote higher heat transfer coefficient. the stirrer's speed was specified at 260 rpm.

The cooling system was tested in the laboratory after completed fabrication at KMITNB. Pubic water was used in steady of raw milk for cooling down at the same conditions. The water can be cooled from 39 ํC to 4 ํC within 45 minutes. After that, the system was practically tested at Nhongpho cooperative with real cow milk. It was found that the system can cool down the milk to target temperature in 30 minutes.

Furthermore, in the research work the quality of raw milk (almost of bacteria) with and without cooling process was measured. The results expressed that with cooling process, the cooled raw milk can retain the good quality. In the mean time raw milk without cooling process was found the lower grade when handing to the cooperative. Finally, the economic analysis of using the cooling system was studied. It was found that there were two parameters which affected on rate of return and pay back period. The first parameter was a grade number of raw milk which can be retained by using the cooling system. The second parameter was an investment cost of the cooling system. the calculation illustrated that the investment cost of less than 40,000 baht was the most reasonable price for implementation.

บรรณานุกรม :
ภาวนี นรัตถรักษา , สุริยันต์ เทีียมเพ็ชร์ , ชัยวัฒน์ อยู่หนู , Phavanee Narataruksa , Suriyun Tiampet , Chaiwat Yoonoo . (2546). การสร้างและทดสอบระบบทำความเย็นสำหรับถังบรรจุและขนถ่ายน้ำนมดิบ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภาวนี นรัตถรักษา , สุริยันต์ เทีียมเพ็ชร์ , ชัยวัฒน์ อยู่หนู , Phavanee Narataruksa , Suriyun Tiampet , Chaiwat Yoonoo . 2546. "การสร้างและทดสอบระบบทำความเย็นสำหรับถังบรรจุและขนถ่ายน้ำนมดิบ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภาวนี นรัตถรักษา , สุริยันต์ เทีียมเพ็ชร์ , ชัยวัฒน์ อยู่หนู , Phavanee Narataruksa , Suriyun Tiampet , Chaiwat Yoonoo . "การสร้างและทดสอบระบบทำความเย็นสำหรับถังบรรจุและขนถ่ายน้ำนมดิบ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
ภาวนี นรัตถรักษา , สุริยันต์ เทีียมเพ็ชร์ , ชัยวัฒน์ อยู่หนู , Phavanee Narataruksa , Suriyun Tiampet , Chaiwat Yoonoo . การสร้างและทดสอบระบบทำความเย็นสำหรับถังบรรจุและขนถ่ายน้ำนมดิบ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.