ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
นักวิจัย : ปนัดดา ศิริพานิช
คำค้น : ภาษาญี่ปุ่น -- คำเรียกขาน , ภาษาไทย -- คำเรียกขาน , ภาษาญี่ปุ่น -- การใช้ภาษา , ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรวุฒิ จิราสมบัติ , อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13194
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศึกษาคำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคำดังกล่าวกับปัจจัย 3 ประการคือ กลุ่มอาชีพของผู้ฟัง เพศของผู้พูดผู้ฟัง และความเป็นทางการของสถานการณ์ โดยเก็บข้อมูลคำเรียกขานในทั้งสองภาษาด้วยแบบสอบถามกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในโตเกียวและกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า คำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย ประกอบด้วยส่วนประกอบตั้งแต่หนึ่งประเภทหรือมากกว่ามาประกอบกัน ส่วนประกอบที่พบทั้งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย ได้แก่ ชื่อ คำเรียกญาติ อาชีพ / ตำแหน่ง และคำแสดงความสุภาพ / ยกย่อง ส่วนประกอบที่พบเฉพาะในภาษาญี่ปุ่นได้แก่ สถานที่ทำงาน / องค์กร และคำแสดงการทักทาย ผลการวิเคราะห์การแปรของคำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งตามปัจจัยด้านกลุ่มอาชีพของผู้ฟังพบว่า ผู้พูดในภาษาใช้ ชื่อสกุล + คำแสดงความสุภาพ / ยกย่อง เรียกขานกลุ่มวิชาชีพ และกึ่งวิชาชีพมากที่สุด และใช้คำแสดงการทักทาย เรียกขานกลุ่มไม่ใช่วิชาชีพมากที่สุด ในภาษาไทยรูปแบบคำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งที่นิยมเรียกใช้เรียกขานผู้ที่มีอาชีพในกลุ่มวิชาชีพและกึ่งวิชาชีพมากที่สุดคือ คำนำหน้า + ชื่อตัว คำเรียกขานที่นิยมเรียกขานผู้ที่มีอาชีพในกลุ่มไม่ใช่วิชาชีพมากที่สุด คือ คำเรียกญาติ + ชื่อตัว สำหรับปัจจัยด้านเพศของผู้พูด ผู้ฟังและความเป็นทางการของสถานการณ์พบว่า ปัจจัยด้านเพศของผู้พูดผู้ฟังมีผลต่อการแปรของการใช้คำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งน้อยมากทั้งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย ส่วนปัจจัยด้านความเป็นทางการของสถานการณ์พบว่า มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้คำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งในภาษาญี่ปุ่น แต่แทบจะไม่มีอิทธิพลเลยในภาษาไทย ผลการวิเคราะห์ การใช้คำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งในทั้งสองภาษาแสดงให้เห็นลักษณะทางสังคม บางประการกล่าวคือ ในสังคมไทยคำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งแสดงถึงความผูกพันกันฉันญาติมากกว่าในสังคมญี่ปุ่น นอกจากนี้ในสังคมญี่ปุ่นและสังคมไทยการใช้คำเรียกขานอาชีพและตำแหน่ง ยังแสดงถึงการให้ความเคารพนับถือบุคคลโดยดูจากหน้าที่การงาน

บรรณานุกรม :
ปนัดดา ศิริพานิช . (2550). คำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปนัดดา ศิริพานิช . 2550. "คำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปนัดดา ศิริพานิช . "คำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ปนัดดา ศิริพานิช . คำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.