ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์หาระดับสารกลัยปิแคนทรีเพื่อใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งตับ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์หาระดับสารกลัยปิแคนทรีเพื่อใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งตับ
นักวิจัย : สรรพจน์ โคมทอง
คำค้น : ตับ -- มะเร็ง , ตับ -- โรค -- การวินิจฉัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วโรชา มหาชัย , พิสิฐ ตั้งกิจวานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ความสำคัญและที่มา: โรคมะเร็งตับเป็นโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขโดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งโรคของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซีชนิดเรื้อรัง และพบว่าขณะนี้อัตราการเสียชีวิตโรคมะเร็งตับเป็นอันดับหนึ่งของอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในผู้ชายไทย การวินิจฉัยโดยใช้ค่าบ่งชี้มะเร็งเดิมนั้นมีข้อจำกัดทั้งในแง่ความไวและความจำเพาะ ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการศึกษาแบบ cross sectional study เพื่อประเมินการใช้ค่าบ่งชี้มะเร็งกลัยปิแคนทรี (Glypican-3) ในการนำมาใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งตับ โดยศึกษาในคนไข้โรคตับเรื้อรังที่พบก้อนในตับจากการตรวจทางภาพถ่ายรังสี รวมทั้งเก็บข้อมูลในคนปกติ เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์หาระดับค่าบ่งชี้มะเร็งกลัยปิแคนทรี (Glypican-3) ผลการวิจัย: การผลการศึกษาพบว่า 47% ของคนไข้มะเร็งตับตรวจพบสารกลัยปิแคนทรี (Glypican-3) โดยมีค่าตั้งแต่ 35.5 ถึง 6547.9 ng/ mL ในขณะที่ตรวจไม่พบเลยในมะเร็งชนิดอื่นๆ และพบว่าการตรวจพบค่า กลัยปิแคนทรี (Glypican-3) ไม่สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของค่า alpha fetoprotein การใช้ค่าบ่งชี้มะเร็งทั้ง 2 ตัวร่วมกัน (กลัยปิแคนทรี และ alpha fetoprotein) สามารถเพิ่มความไวในการวินิจฉัยโรคเป็น 80% และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบสารกลัยปิแคนทรี (Glypican-3) ในเลือดกับ อายุ เพศ สาเหตุของโรคตับ ขนาดของก้อนมะเร็ง ลักษณะของก้อนมะเร็ง การมีการลุกลามของมะเร็งเข้าสู่หลอดเลือดหรือแพร่กระจายออกนอกตับ และระยะของมะเร็งเมื่อแบ่งตาม CLIP score สรุป: ค่าบ่งชี้มะเร็งกลัยปิแคนทรี (Glypican-3) มีความจำเพาะสูงในการวินิจฉัยมะเร็งตับ และการใช้ค่าบ่งชี้มะเร็งกลัยปิแคนทรี (Glypican-3) และ alpha fetoprotein ร่วมกันสามารถเพิ่มความไวในการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับ

บรรณานุกรม :
สรรพจน์ โคมทอง . (2549). การวิเคราะห์หาระดับสารกลัยปิแคนทรีเพื่อใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งตับ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรรพจน์ โคมทอง . 2549. "การวิเคราะห์หาระดับสารกลัยปิแคนทรีเพื่อใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งตับ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรรพจน์ โคมทอง . "การวิเคราะห์หาระดับสารกลัยปิแคนทรีเพื่อใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งตับ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สรรพจน์ โคมทอง . การวิเคราะห์หาระดับสารกลัยปิแคนทรีเพื่อใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งตับ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.