ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคนิคการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคนิคการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
นักวิจัย : วรงค์รักษ์ ทองบรรจบ
คำค้น : การควบคุมต้นทุนการผลิต , อุตสาหกรรมสิ่งทอ , อุตสาหกรรมเสื้อผ้า , การบัญชีต้นทุน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรศักดิ์ ทุมมานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12434
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคนิคการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของกิจการกับเทคนิคาการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ละเทคนิค รวมถึงระดับของการให้าความสำคัญต่อระบบต้นทุน ประโยชน์ที่ได้รับและปัญหาที่พบจากการใช้เทคนิคการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส่งถึงผู้จักการฝ่ายบัญชีของกิจการจำนวน 124 แห่ง จากผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ที่มีรายชื่ออยุ่ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 180 แห่ง โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อต้นทุนการผลิตรวม มีผลต่อการเลือกใช้เทคนิคการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของกิจการกับเทคนิคการคำนวณต้นทุนในแต่ละเทคนิค พบว่า กิจการขนาดกลาง (ทุนจดทะเบียน 10-100 ล้านบาท) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตต่อต้นทุนการผลิตรวม ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ความมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน มีความสัมพันธ์กับเทคนิคการคำนวณต้นทุนระบบต้นทุนโดยประมาณ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหรรมเครื่องนุ่งห่ม ได้รับประโยชน์ในระดับสูงจากเทคนิคการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และปัญหาที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ส่วนใหญ่พบจากการนำเทคนิคการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์มาใช้คือ เทคนิคการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์มีความยุ่งยากในการปฏิบัติ และบุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้

บรรณานุกรม :
วรงค์รักษ์ ทองบรรจบ . (2549). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคนิคการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรงค์รักษ์ ทองบรรจบ . 2549. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคนิคการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรงค์รักษ์ ทองบรรจบ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคนิคการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
วรงค์รักษ์ ทองบรรจบ . ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคนิคการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.