ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทย ที่ไปดำเนินงานในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาประเทศกัมพูชาและลาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทย ที่ไปดำเนินงานในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาประเทศกัมพูชาและลาว
นักวิจัย : ปริญญา เอกศิริวรานนท์
คำค้น : อุตสาหกรรมการก่อสร้าง , ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัชระ เพียรสุภาพ , นพดล จอกแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12404
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การก่อสร้างในต่างประเทศเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทย ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัจจุบันพบว่า บริษัทรับเหมาก่อสร้างไทยได้ขยายธุรกิจก่อสร้างไปยังต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทยหลายรายได้ไปดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาและลาว แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานในประเทศดังกล่าว มีความเสี่ยงสูงกว่าการดำเนินงานก่อสร้างภายในประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุให้บริษัทที่ขาดประสบการณ์ต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างมาก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทย ที่ไปดำเนินงานก่อสร้างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ออกแบบงานวิจัยเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเพื่อระบุประเด็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทย สำหรับการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งใช้โครงกรอบ McKinsey’s 7 S สำหรับสร้างคำถาม จากนั้นสอบถามผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานก่อสร้างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน 12 คน จาก 10 บริษัท และในส่วนที่สองเพื่อทราบถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ได้ประสบในประเทศกัมพูชาและลาว ซึ่งใช้ปัจจัยที่รวบรวมจากงานวิจัยที่ผ่านมาประกอบกับการสำรวจเบื้องต้นในการสร้างคำถาม จากนั้นสอบถามผู้บริหารระดับสูงจำนวน 5 คน และผู้จัดการโครงการจำนวน 7 คน จากกรณีศึกษา 13 โครงการ โดยงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ส่วน เพื่อหารูปแบบและประเด็นที่ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการโครงการได้กล่าวถึง ผลจากการศึกษาพบว่า การเตรียมความพร้อมภายในองค์กรสำหรับการไปดำเนินงานก่อสร้าง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีทั้งหมด 7 ด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ เน้นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านโครงสร้างนั้นต้องปรับให้สอดคล้องการขยายตัวทางธุรกิจ ด้านทักษะการทำงานนั้นควรเน้นเรื่องภาษาเป็นพิเศษ ในขณะที่ปัญหาและอุปสรรคของบริษัทกรณีศึกษาพบว่ามีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยแบ่งตามสาเหตุหลักของปัญหาเป็น 3 ระดับคือ ระดับประเทศ ระดับโครงการ และระดับบริษัท นอกจากนี้ งานวิจัยได้เสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บรรณานุกรม :
ปริญญา เอกศิริวรานนท์ . (2550). การวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทย ที่ไปดำเนินงานในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาประเทศกัมพูชาและลาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญญา เอกศิริวรานนท์ . 2550. "การวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทย ที่ไปดำเนินงานในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาประเทศกัมพูชาและลาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญญา เอกศิริวรานนท์ . "การวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทย ที่ไปดำเนินงานในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาประเทศกัมพูชาและลาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ปริญญา เอกศิริวรานนท์ . การวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทย ที่ไปดำเนินงานในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาประเทศกัมพูชาและลาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.