ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ทางไกลทางการแพทย์ดยอาศัยการสัมผัสของอุปกรณ์สร้างและตรวจวัดรวมแรงระยะทางสำหรับการวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับก้อนผิดปกติในบริเวณช่องท้อง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ทางไกลทางการแพทย์ดยอาศัยการสัมผัสของอุปกรณ์สร้างและตรวจวัดรวมแรงระยะทางสำหรับการวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับก้อนผิดปกติในบริเวณช่องท้อง
นักวิจัย : มนูกิจ พานิชกุล , เทพพิทักษ์ สอดจิตร์
คำค้น : การวิเคราะห์ทางไกล , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/11026
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

"ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคในการวิ เคราะห์โรคเกี่ยวกับ ก้อนผิดปกติในบริเวณช่องท้องเป็นอย่างมาก ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในบริเวณ ห่างไกลจากโรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญ อยู่ อาจต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ หรือในบางรายก็อาจเลือกที่จะย้ายเข้ามารักษาตัวใน โรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญ แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทางจนอาจไม่ทันการได้ นอกจากนี้ ในการรักษาผู้ป่วยในรายที่มีการติดต่อร้ายแรงที่แพทย์ ไม่สามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้โดยตรงก็เป็นปัญหาที่สำคัญ ทางการแพทย์ ที่ต้องหาหนทางแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนา ระบบวิเคราะห์ทางไกลทางการแพทย์ขึ้น ระบบที่จะพัฒนาขึ้นดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย 2 ระบบย่อยคือ ระบบ ทางฝั่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและระบบทางฝั่งคนไข้ ระบบทางฝั่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะประกอบไปด้วย แผงอุปกรณ์ ตรวจวัดระยะทางการเคลื่อนที่ของเครื่องมือแพทย์เพื่อส่งเป็นสัญญาณไปที่ระบบทางฝั่งคนไข้ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวิเคราะห์โรคของแพทย์ ในส่วนของระบบทางฝั่งคนไข้จะประกอบไปด้วยแผงอุปกรณ์สร้างระยะทาง ตามการเคลื่อนที่ของเครื่องมือแพทย์ นอกจากนี้จะมีแผงอุปกรณ์ตรวจวัดแรงที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสของอุปกรณ์ ในฝั่งคนไข้กับตัวคนไข้ แผนภูมิรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะพัฒนาขึ้นจะแสดงได้ตามรูป เนื่องจากการวิเคราะห์และควบคุมดังกล่าวจะต้องอาศัยการตรวจวัดควบคุมส่งต่อในลักษณะทันที (Real Time) ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ จะใช้การสื่อสารโดยตรง (Direct Line) โดยอาจจะเป็นสื่อทางโทรศัพท์ สื่อสัญญาณ ดาวเทียม หรือสื่ออื่นๆที่จะมาในอนาคตได้ หลังจากที่ระบบวิเคราะห์ทางไกลได้ถูกพัฒนาขึ้นแล้ว ขั้นตอนที่สำคัญต่อไปคือการสร้างระบบข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์โรคสำหรับแพทย์ โดยระบบนี้จะรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ในครั้งก่อนๆ จัดสร้างเป็น ฐานข้อมูลโดยอาศัยการเรียนรู้และบันทึกข้อมูลเองโดยอัตโนมัติ (Automatic Learning and Recording) โดยอาศัยการชี้แนะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Supervised Teaching) ระบบฐานข้อมูลอัตโนมัตินี้จะช่วย แพทย์ที่ยังขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์โรค และจะช่วยในการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์ที่มี ประสบการณ์น้อยอีกด้วยอุปกรณ์ที่จะพัฒนาขึ้น นอกจากจะใช้ได้ในการวิเคราะห์โรคทางไกลในทาการแพทย์แล้ว ยังสามารถที่จะนำมา ใช้ในการควบุมระยะทางและแรงทางไกลของขบวนการต่างๆได้อีกด้วย Presently, expert medical doctors in abdominal mass analysis are insufficient in Thailand. Patients staying far away from the hospitals, where the expert doctors are working, have to bear to get cured at near hospitals without any choices. Some patients might choose to move to the expert hospitals but they have to spend a lot of money and time. It is too late for many times. Furthermore, in the case of heavy infection patients, doctors cannot approach the patients directly. This problem needs urgent solution. From the above reasons, our research group has an idea to develop a medical tele-analysis system. The developed system consists of 2 subsystems; doctor-side subsystem and patient-side subsystem. In the doctor side subsystem, an array of displacement sensor is equipped to detect movement of doctor’s hand and fingers. The detected information is transmitted to the patient side to be used in medical disease analysis. On the other hand, the patient-side subsystem consists of an array of displacement actuators which is used to follow displacement of doctor’s hand and fingers. An array of force sensors is used to detect forces between patient and the equipment. Detail of the proposed system is shown below. Since the above mentioned analysis and control need real time operation, the desired communication channel has to be direct-line type. Telephone line, satellite, or other coming media is the choice of selection. Automatic database system, which helps doctor to analyzer disease, will be implemented on the developed tele-analyzer. This database system collects data in the previous analysis to help the system to learn and record the data automatically. Supervised teaching by expert medical doctor in necessary to help medical students or less experience doctors in analyzing disease and also in self learning. Not only using in medical tele-analysis, the proposed system can also be used in any tele-force-displacement controls of processes."

บรรณานุกรม :
มนูกิจ พานิชกุล , เทพพิทักษ์ สอดจิตร์ . (2550). โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ทางไกลทางการแพทย์ดยอาศัยการสัมผัสของอุปกรณ์สร้างและตรวจวัดรวมแรงระยะทางสำหรับการวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับก้อนผิดปกติในบริเวณช่องท้อง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มนูกิจ พานิชกุล , เทพพิทักษ์ สอดจิตร์ . 2550. "โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ทางไกลทางการแพทย์ดยอาศัยการสัมผัสของอุปกรณ์สร้างและตรวจวัดรวมแรงระยะทางสำหรับการวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับก้อนผิดปกติในบริเวณช่องท้อง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มนูกิจ พานิชกุล , เทพพิทักษ์ สอดจิตร์ . "โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ทางไกลทางการแพทย์ดยอาศัยการสัมผัสของอุปกรณ์สร้างและตรวจวัดรวมแรงระยะทางสำหรับการวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับก้อนผิดปกติในบริเวณช่องท้อง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
มนูกิจ พานิชกุล , เทพพิทักษ์ สอดจิตร์ . โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ทางไกลทางการแพทย์ดยอาศัยการสัมผัสของอุปกรณ์สร้างและตรวจวัดรวมแรงระยะทางสำหรับการวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับก้อนผิดปกติในบริเวณช่องท้อง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.