ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานโครงการการศึกษาผลกระทบที่ได้จากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสนธิสัญญาบูดาเปสท์ว่าด้วยการเก็บรักษาจุลินทรีย์เพื่อการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานโครงการการศึกษาผลกระทบที่ได้จากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสนธิสัญญาบูดาเปสท์ว่าด้วยการเก็บรักษาจุลินทรีย์เพื่อการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร
นักวิจัย : กริชผกา บุญเฟื่อง , ธนิต ชังถาวร , ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ , วันเชิญ โพธาเจริญ , Krithpaka Boonfueng , Tanit Changthavorn , Pariyaporn Thengprasert , Wanchern Potacharoen
คำค้น : Business and management , Intellectual property , Intellectual property right (IPR) , Microorganisms , ommerce, management and services , Patents , จุลินทรีย์ , ทรัพย์สินทางปัญญา , สนธิสัญญาบูดาเปสท์ , สาขานิติศาสตร์ , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี , สิทธิบัตร , ฺBudapest Treaty
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาผลกระทบกรณีที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญาบูดาเปสท์ว่าด้วยการเก็บรักษาจุลินทรีย์เพื่อการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร กรณีที่ประเทศจะเข้าเป็นภาคีนั้นประเทศไทยจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับพันธะกรณีต่างๆ ภายใต้สนธิสัญญานี้

บรรณานุกรม :
กริชผกา บุญเฟื่อง , ธนิต ชังถาวร , ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ , วันเชิญ โพธาเจริญ , Krithpaka Boonfueng , Tanit Changthavorn , Pariyaporn Thengprasert , Wanchern Potacharoen . (2550). รายงานโครงการการศึกษาผลกระทบที่ได้จากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสนธิสัญญาบูดาเปสท์ว่าด้วยการเก็บรักษาจุลินทรีย์เพื่อการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กริชผกา บุญเฟื่อง , ธนิต ชังถาวร , ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ , วันเชิญ โพธาเจริญ , Krithpaka Boonfueng , Tanit Changthavorn , Pariyaporn Thengprasert , Wanchern Potacharoen . 2550. "รายงานโครงการการศึกษาผลกระทบที่ได้จากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสนธิสัญญาบูดาเปสท์ว่าด้วยการเก็บรักษาจุลินทรีย์เพื่อการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กริชผกา บุญเฟื่อง , ธนิต ชังถาวร , ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ , วันเชิญ โพธาเจริญ , Krithpaka Boonfueng , Tanit Changthavorn , Pariyaporn Thengprasert , Wanchern Potacharoen . "รายงานโครงการการศึกษาผลกระทบที่ได้จากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสนธิสัญญาบูดาเปสท์ว่าด้วยการเก็บรักษาจุลินทรีย์เพื่อการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
กริชผกา บุญเฟื่อง , ธนิต ชังถาวร , ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ , วันเชิญ โพธาเจริญ , Krithpaka Boonfueng , Tanit Changthavorn , Pariyaporn Thengprasert , Wanchern Potacharoen . รายงานโครงการการศึกษาผลกระทบที่ได้จากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสนธิสัญญาบูดาเปสท์ว่าด้วยการเก็บรักษาจุลินทรีย์เพื่อการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.