ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการฟาร์มอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการฟาร์มอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID
นักวิจัย : วิวัฒน์ ชวนะนิกุล , อรรณพ สุริยสมบูรณ์ , มนกานต์ อินทรกำแหง , วุฒิชัย กลมเกลียว , Vivat Chavananikul , Annop Suriyasomboon , Manakant Intarakamhaen , Wuthichai Klomkleaw
คำค้น : Electrical and electronic engineering , Engineering and technology , Farm management , Radio frequency identification systems , RFID , VLSI communication circuits , การจัดการฟาร์ม , ระบบกำหนดรหัสประจำตัวสัตว์ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , อาร์เอฟไอดี
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8356
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การที่จะพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภค จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับห่วงโซ่การผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่การเลี้ยงในฟาร์ม ซึ่งได้แก่การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดการเรื่องการเลี้ยงดูและการให้อาหาร ขั้นตอนการฆ่าสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จนถึงตลาดของผู้บริโภค เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) หรือการระบุตัวสัตว์และสิ่งของด้วยคลื่นความถี่วิทยุ เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ สำหรับในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั้น สามารถนำมาใช้ในการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพได้ โดยระบุตัวสัตว์ได้เป็นรายตัวและทำการบันทึกข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เช่น ประวัติสายพันธุ์ การให้อาหาร การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต ประวัติการฉีดวัคซีนและการควบคุมโรค รวมถึงการตรวจย้อนกลับแหล่งที่มาของน้ำนมและผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ในปัจจุบันมีหลายประเทศได้เพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้น และทำให้มีการแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตรสูงยิ่งขึ้นอีกด้วย ระบบการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยได้ ดังนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มบริษัทผู้ประกอบการด้าน RFID จึงได้ทำการศึกษาวิจัยและออกแบบระบบการจัดการฟาร์มอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีไมโครชิป RFID โดยใช้กับกับสัตว์ 5 ชนิด คือ โคนม กระบือ สุกร แกะและกระต่าย เพื่อเป็นการบุกเบิกและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบจัดการฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย “การศึกษาและทดสอบการใช้งานของระบบการจัดการฟาร์มด้วยไมโครชิป RFID” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2549 ภายใต้รหัสโครงการ NT-B-22-E2-10-49-01

เอกสารคู่มือการจัดการฟาร์มอัตโนมัตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป ที่ประสงค์จะใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อพัฒนาการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นรูปแบบการเลี้ยงในฟาร์มโคนม ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์และสุกรขุน ฟาร์มเลี้ยงแกะ และฟาร์มเลี้ยงกระต่าย รวมทั้งได้เพิ่มรูปแบบที่สามารถจะนำไปใช้ในสัตว์น้ำและสัตว์ป่าด้วย คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของฟาร์มที่สนใจที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในฟาร์มของตนเองต่อไป

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล , อรรณพ สุริยสมบูรณ์ , มนกานต์ อินทรกำแหง , วุฒิชัย กลมเกลียว , Vivat Chavananikul , Annop Suriyasomboon , Manakant Intarakamhaen , Wuthichai Klomkleaw . (2551). รูปแบบการจัดการฟาร์มอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล , อรรณพ สุริยสมบูรณ์ , มนกานต์ อินทรกำแหง , วุฒิชัย กลมเกลียว , Vivat Chavananikul , Annop Suriyasomboon , Manakant Intarakamhaen , Wuthichai Klomkleaw . 2551. "รูปแบบการจัดการฟาร์มอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล , อรรณพ สุริยสมบูรณ์ , มนกานต์ อินทรกำแหง , วุฒิชัย กลมเกลียว , Vivat Chavananikul , Annop Suriyasomboon , Manakant Intarakamhaen , Wuthichai Klomkleaw . "รูปแบบการจัดการฟาร์มอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล , อรรณพ สุริยสมบูรณ์ , มนกานต์ อินทรกำแหง , วุฒิชัย กลมเกลียว , Vivat Chavananikul , Annop Suriyasomboon , Manakant Intarakamhaen , Wuthichai Klomkleaw . รูปแบบการจัดการฟาร์มอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.