ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประเมินและรายงานสภาพจราจร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประเมินและรายงานสภาพจราจร
นักวิจัย : วสันต์ ภัทรอธิคม , ณัฏฐพล กล้าแข็ง , Wasan Pattara-atikom , Nattapon Klakhaeng
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Communication and traffic , Digital techniques , Image processing , Information, computing and communication sciences , การประมวลผลภาพ , จราจร , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคนิคดิจิทัล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5029
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อมูลสภาพการจราจรนับเป็นหัวใจหลักอันหนึ่งในการบริหารจัดการระบบจราจรให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพในเบื้องต้นผู้ใช้ยานพาหนะต้องทราบถึงสภาพการจราจร เพื่อหลีกเลียงการใช้ท้องถนนในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นหรือติดขัด นอกจากนั้นเรายังสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการแนะทางเส้นทาง การประเมินความต้องการพื้นที่ถนนและการปรับปรุงการเปิดปิดสัญญาณจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหาจราจรที่มีอยู่ ก่อนที่จะได้สภาพการจราจร เราต้องมีข้อมูลที่ใช้ในการประเิมินสภาพการจราจร เช่น การนับยานพาหนะ การวัดความเร็วของยานพาหนะ การวัดเวลาในการเดินทาง ข้อมูลเหล่านี้ได้มาหลายวิธี เช่น การประมวลผลภาพ (Image Processing) การใช้แสง (Optical Sensor) จากที่มีการใช้งานโทรศัพท์มือถือกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีสูงถึง 83.19% โดยปรกติผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจะนำโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยทุกหนทุกแห่ง เช่น ในบ้าน ในที่ทำงาน และ ในยานพานะ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ข้อมูลในด้านการจราจร นอกจากนี้จำนวนยานพาหนะที่ติดตั้งระบบ Global Position System (GPS) ยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถ TAXI ซึ่งรวมแล้วมีมากถึงประมาณ10,000 คัน ซึ่งวิ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพ ข้อมูลจากรถ TAXI เหล่านี้สามารถใช้ในการประเมินสภาพจราจรได้เป็นอย่างดี

บรรณานุกรม :
วสันต์ ภัทรอธิคม , ณัฏฐพล กล้าแข็ง , Wasan Pattara-atikom , Nattapon Klakhaeng . (2552). โครงการประเมินและรายงานสภาพจราจร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วสันต์ ภัทรอธิคม , ณัฏฐพล กล้าแข็ง , Wasan Pattara-atikom , Nattapon Klakhaeng . 2552. "โครงการประเมินและรายงานสภาพจราจร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วสันต์ ภัทรอธิคม , ณัฏฐพล กล้าแข็ง , Wasan Pattara-atikom , Nattapon Klakhaeng . "โครงการประเมินและรายงานสภาพจราจร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
วสันต์ ภัทรอธิคม , ณัฏฐพล กล้าแข็ง , Wasan Pattara-atikom , Nattapon Klakhaeng . โครงการประเมินและรายงานสภาพจราจร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.