ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จัดทำแผนชีวิตและข้อเสนอภาคประชาชน - ด้านการจัดการปัจจัยการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จัดทำแผนชีวิตและข้อเสนอภาคประชาชน - ด้านการจัดการปัจจัยการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : รังสรรค์ น้อยท่าช้าง
คำค้น : ความยากจน , ศตจ. , อุตรดิตถ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4840037 , http://research.trf.or.th/node/3160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนชีวิตและข้อเสนอภาคประชาชน ด้านการจัดการปัจจัย การผลิตระดับหมู่บ้าน-ตำบลในพื้นที่นำร่อง และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดระหว่างภาคประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด เป้าหมายในการทำงานครั้งนี้คือ ได้แผนชุมชน/ข้อเสนอภาคประชาชน จำนวน 9 ตำบล ในพื้นที่ 7 อำเภอ ภายในเดือนธันวาคม 2548 ได้แก่ อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลวังดินอำเภอทองแสนขัน ได้แก่ ตำบลผักขวงและตำบลป่าคาย อำเภอพิชัย ได้แก่ ตำบลนาอิน และตำบลคอรุม อำเภอตรอน ได้แก่ ตำบลวังแดง อำเภอน้ำปาด ได้แก่ ตำบลบ้านฝาย อำเภอฟากท่า ได้แก่ ตำบลสองห้อง อำเภอท่าปลา ได้แก่ ตำบลจริม แนวทางการดำเนินงาน 1) จัดทำแผนชีวิตและข้อเสนอภาคประชาชน ด้าน “การจัดการปัจจัยการผลิต” ในพื้นที่นำร่อง โดยเริ่มจาก ผู้ลงทะเบียนความยากจน ผู้ยากจน/เดือดร้อน แต่ไม่ได้ลงทะเบียน และผู้เดือดร้อนที่ช่วยเหลือตัวเองลำบาก 2) จัดการระบบข้อมูลและความรู้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนและข้อเสนอฯ ของภาคประชาชน 3)ประสานความร่วมมือ เพื่อการจัดการปัญหาความยากจน ระหว่าง ประชาชน – ประชาชนหรือภายในชุมชน ประชาชน – องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประชาชน – ราชการ (ผู้ว่าฯ นายอำเภอ ราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคระดับอำเภอและจังหวัด) ประชาชน – สถาบันวิชาการ(โดยใช้แผนชีวิตและข้อเสนอ “การจัดการปัจจัยการผลิต” เป็นตัวเดินเรื่อง) 4) ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ภาคประชาชนใน 2 หัวข้อ คือ กระบวนการจัดทำแผนและข้อเสนอ – การจัดการปัจจัยการผลิตและกระบวนการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนระหว่างประชาชน - อปท. – ราชการในจังหวัด คณะทำงานได้ตั้งเป้าหมายดำเนินการจัดเก็บข้อมูลไว้จำนวน 8,700 ครัวเรือน และสามารถดำเนินการจัดเก็บได้จริงจำนวน 7,423 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของจำนวนครัวเรือนที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ผลการวิจัยพบว่า รายจ่ายที่สูงสุดของเครือเรือนได้แก่รายจ่ายประเภทอาหาร รองลงมาได้แก่ รายจ่ายด้านค่าน้ำรถ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ดังนั้นเมื่อชุมชนได้เห็นข้อมูลดังกล่าวนี้แล้วจึงเกิดแผนในระดับชุมชนที่จะลดรายจ่ายดังกล่าว ส่วนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจำพวก เหล้า, บุหรี่ และหวยของพื้นที่ เป็นจำนวนถึงเกือบครึ่งหนึ่งของรายจ่ายจำเป็นขั้นพื้นฐาน รายรับรวมของครอบครัวจะมีมากกว่ารายจ่ายรวมของครอบครัว (ทั้งจังหวัด) หนี้สินที่สำคัญที่สุดของประชาชนในพื้นที่ได้แก่ หนี้ ธกส. ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายจ่ายที่มีมากที่สุดสำหรับการผลิตภาคการเกษตรนั้น ได้แก่ ต้นทุนค่าปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้น ส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยข้อเสนอสำคัญของพื้นที่ได้จังหวัดได้แก่ ปัญหาด้านที่ดิน ปัญหาด้านแหล่งน้ำ ปัญหาด้านอาชีพเสริมและปัญหาด้านสวัสดิการ ผลการเชื่อมโยงข้อมูลและแก้ไขปัญหาในพื้นที่นำร่อง สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับจังหวัด เรื่องแผนและข้อเสนอฯรายประเด็นนั้น คณะทำงานได้ประชุมหารือ เพื่อดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการจัดหาข้อมูลและความชัดเจนในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถมีการจัดทำข้อเสนอเชิงปฏิบัติการที่ร่วมกับส่วนต่างๆ และมีรายละเอียดมากขึ้นที่สามารถดำเนินการอย่างได้ผลเป็นรูปธรรมจริงภายหลังได้ประสานงานกันแล้ว 1) การลงลึกในพื้นที่เพื่อนำร่องการแก้ปัญหา กรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินนำร่อง คณะทำงานฯ ระดับตำบล 5 ตำบล ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลนำร่อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินและนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) 2) กรณีการแก้ปัญหา ผู้ยากลำบากเดือดร้อนที่ตำบลวังดิน มีการเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นรูปธรรมอย่างมากทั้งนี้เพราะเมื่ออาสาสมัครสนทนาครัวเรือนได้จัดเก็บข้อมูลผู้ยากลำบาก ทั้งตำบล และคณะทำงานระดับตำบลตกลงที่จะดำเนินการทำข้อเสนอเพื่อให้เกิดรูปธรรมการช่วยเหลือได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ผลลัพท์ทั้ง 2 กรณี ที่ร่วมกันการลงขันแก้ไขปัญหา ทำให้มีการระดม ความร่วมมือ เพื่อแก้ไข ปัญหาทั้งในด้านงบประมาณและกำลังคนหนุนเสริมจากหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัดซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ลุล่วงเป็นผลสำเร็จไปด้วยดีในหลายประการ อาทิเช่น ปัญหาที่ดินที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดความต้องการของประชาชนที่ต้องการพื้นที่มากในการทำการเกษตร เป็นใช้พื้นที่น้อยแต่ปลูกพืชที่ได้รับผลตอบแทนสูง ปัญหาแหล่งน้ำที่มอบให้ชลประทานเป็นเจ้าภาพในการจัดการ ความต้องการโรงปุ๋ยชุมชน ได้จัดงบประมาณ CEO จัดตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจำนวน 8 แห่ง ครอบคลุมในอำเภอต่าง ๆ และเรื่องอาชีพเสริมมอบให้สหกรณ์จังหวัดเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดหาอาชีพเสริมให้ตรงกับความต้องการของชุมชนต่อไป

บรรณานุกรม :
รังสรรค์ น้อยท่าช้าง . (2549). จัดทำแผนชีวิตและข้อเสนอภาคประชาชน - ด้านการจัดการปัจจัยการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รังสรรค์ น้อยท่าช้าง . 2549. "จัดทำแผนชีวิตและข้อเสนอภาคประชาชน - ด้านการจัดการปัจจัยการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รังสรรค์ น้อยท่าช้าง . "จัดทำแผนชีวิตและข้อเสนอภาคประชาชน - ด้านการจัดการปัจจัยการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
รังสรรค์ น้อยท่าช้าง . จัดทำแผนชีวิตและข้อเสนอภาคประชาชน - ด้านการจัดการปัจจัยการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.