ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย
นักวิจัย : เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
คำค้น : Corporate Control , Foreign Business Operation , MNCs , Multinational company , กิจการขยายพันธุ์พืช , ธุรกิจพลังงาน , บรรษัทข้ามชาติ , บริษัทกฏหมาย , ผลไม้ , ผัก , ยาง , ยายยนต์ , สำนักงานบัญชี , อาหารแปรรูป
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4910009 , http://research.trf.or.th/node/3030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการบทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของนิติบุคคลต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย บทบาทของบริษัทข้ามชาติต่อระบบเศรษฐกิจโดยศึกษาถึงส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรม รายได้จากการขายและอัตราการเติบโตของรายได้ การจ้างงาน และการวิจัยและพัฒนา และศึกษาถึงผลกระทบทางลบจากการเข้ามาประกอบกิจการของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยในด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและการผูกขาดทางธุรกิจโดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ การนิยามความหมายของบริษัทข้ามชาติในการศึกษานี้จะพิจารณาจากสัญชาติของผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัท (corporate control) จากข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า บริษัทข้ามชาติมีส่วนแบ่งตลาดตามรายได้ค่อนข้างมากในธุรกิจการผลิตที่มีบริษัทข้ามชาติระดับโลกมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ขณะที่ธุรกิจบริการด้านบัญชีและกฎหมาย บริษัทข้ามชาติมีส่วนแบ่งตลาดตามรายได้ค่อนข้างน้อย และมีบริษัทบัญชีและกฎหมายเพียงไม่กี่รายที่อยู่ภายใต้อำนาจการบริหารจัดการของบริษัทข้ามชาติเนื่องจากมีข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายไทย เช่นเดียวกับธุรกิจพลังงานที่ภาครัฐไม่ได้ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจพลังงานของบริษัทต่างชาติเท่าใดเนื่องจากนโยบายขยายบทบาทของรัฐวิสาหกิจในธุรกิจพลังงานไทย ส่วนผลกระทบทางลบด้านการผูกขาดทางธุรกิจและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม การศึกษาไม่พบปัญหาการแข่งขันจากการเข้ามาประกอบกิจการของบริษัทข้ามชาติในรายอุตสาหกรรมที่ทำการศึกษา และพบว่าบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้คำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้วยโดยเฉพาะบริษัทที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นสำคัญ ผลจากการศึกษาได้นำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยในรายอุตสาหกรรมและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเปิดเสรีและการส่งเสริมการลงทุนที่จะมีผลประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย The purpose of the project is to examine foreign MNCs legal structure, market share in the relevant industry or market, sales revenues and growth, employment, and R&D activities based on publicly available quantitative secondary data. At the same time, the study examines possible downside of foreign investment, namely, environmental standard and monopolization. The very first task is to identify foreign MNCs by corporate control rather than by direct equity share, which is the only data available at the company registry at the Department of Business Development, the Ministry of Commerce. The results of the study show that foreign companies occupy a majority market share in certain industry with the global MNCs production base moves to Thailand. As for the service sector, in particular, the legal and accounting service industries, there are few foreign controlled service providers, because of the restriction under Thai law and regulation. Finally, in energy, foreign presence has been squeezed as a result of the rapid expansion in the scope and scale of operation of state owned enterprises in this sector. Concerning market concentration and restrictive trade practices, this study does not find any competition problems associated with foreign MNCs in the industries examined. Concerning environmental standards, the foreign MNCs are aware of environmental standards in their production process. The aim of this research is to establish MNCs database in Thailand and provide the recommendations for the government sector to planning policy that welcomes foreign investment.

บรรณานุกรม :
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ . (2550). บทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ . 2550. "บทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ . "บทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ . บทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.